GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
1-Tezli yüksek lisans programı az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten ve kredisiz seminer dersinden ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur.

2-Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme
Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

3-Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

4- Öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum 2,00 (CC) notuna sahip olması gerekir.

5- Tez ve seminer dersi kredisiz olup B veya S notu ile değerlendirilir. Öğrenci Tez-1 dersine, danışmanının görüşüne dayalı olarak, ikinci veya üçüncü yarıyıl başında kaydolur.

6- Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.