GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Özgün düşünebilmek ve araştırma yapabilmek için alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve paradigmalar ile ilgili kapsamlı, sistemli ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
2) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, hizmet verme süreçleri ve işlemleri, örgüt yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında detaylı bilgi sahibidir.
3) Hizmet alanı ve yakın alanlardaki önemli ve güncel sorunları ve bilgi ihtiyacını sıralar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
4) Alanı ile yakın disiplinlerdeki bilgiler, kuramlar, modeller arasında ilişki kurar ve bilgileri birleştirir.
5) Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri, vb. araştırma yaparken veya hizmet süreçlerini tasarlarken, yönetirken kullanır ve geliştirir.
6) Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilimsel bilgileri, kuramları, yöntemleri, modelleri analiz ve sentez eder ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
7) Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
8) Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
9) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımları uzmanlık düzeyinde kullanır.
10) Alanı ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur.