BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES405
Ders İsmi: Beslenme ve Diyetetik Alanında Uygulamalar-II (Kd-UD)
Ders Yarıyılı: 7. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 12 7 7
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES301 - Anne ve Çocuk Beslenmesi | BES302 - Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | BES303 - Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- I | BES304 - Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- II | BES305 - Toplu Beslenme Sistemleri I | BES306 - Toplu Beslenme Sistemleri II | BES307 - Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | BES308 - Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Gamze AKBULUT

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenmek, hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik laboratuvar bulgularına göre beslenme tedavisi planlamayı öğrenmektir.
Dersin Hedefi: Ders sorumluları gözetiminde, yetişkin hastanesinde görev yapan diyetisyenler ile birlikte öğrencilere erişkin hastalara yönelik klinik beslenme pratiğini kazandırmak
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Yetişkin hasta diyetisyenliği konusunda bilgi ve beceri kazanır; uygulamaları gözlem yaparak öğrenir.
  2) Yetişkin hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesini olgular üzerinde tartışarak uygulamalı olarak öğrenir.
  3) Hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına göre tıbbi beslenme tedavisi planlamayı öğrenir
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Poliklinikte ve klinikte yetişkin hastaların tıbbi beslenme tedavisinde izlem yöntemlerini olgular üzerinde uygulamalı olarak öğrenir.
  2) Yetişkin hastaların tıbbi beslenme tedavisinde kullanılan özel beslenme ürünlerinin içeriklerini ve kullanım ilkelerini öğrenir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Yetişkin hastalıklarında uygulanan tıbbi beslenme tedavilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Mesleki uygulamalar ve oryantasyon haftası
2) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
3) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
4) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
5) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
6) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
7) Arasınav
8) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
9) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
10) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
11) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
12) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
13) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
14) Mesleki uygulamalar ve vaka sunumları
15) Final
Diğer Kaynaklar: 1. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
2. International Nutrition and Dietetics Journals (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J Clin Nutr vb.)
3. Mahan, LK., Raymond, JL., et al. (Eds.).(2017).Krause's food and the nutrition care process. Elsevier Health Sciences.
4. Shils, ME., Shike, M. (Eds.).(2006).Modern nutrition in health and disease. Lippincott Williams and Wilkins.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

1

4

5

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 2 2 3 2 3 2
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 2 3 2 3 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 3 3 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 2 3 2 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 2 2 2 2
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 2 3 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 2 3 2 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 2 2 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 2 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 2 2 3 2 2
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3 3 2

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama 1 % 10
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum 1 % 10
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama 7 168
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 7 7
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 7 7
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 7 7
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 212
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 7