ÇOCUK GELIŞIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Çocuk Gelişimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
2) Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3) Bilimsel bir araştırma gerçekleştirirken kullanılabilecek istatiksel yöntem ve teknikleri hakkında bilgilere sahiptir.
4) Bilimsel çalışmalarda etik ilkeleri ve kuralları bilir, birey ve toplum için önemini açıklar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
5) Tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklara yönelik gelişimsel destek programları hazırlar ve uygular.
6) Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, hazırlar ve bakımını yapar
7) Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgi ve becerileri kullanarak çocukların gelişimlerine ilişkin verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm yolları üretir.
8) Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
9) Bilimsel bir araştırma gerçekleştirmek için gerekli planlamalarını yapar ve araştırma desenini planlar.
10) Araştırma konusuna uygun en uygun veri toplama yöntemlerini belirler.
11) Çocuk gelişimi alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur ve bu bilgileri çocukların yararına kullanır
12) Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
13) Mesleği ile ilgili görev ve sorumlulukları etik değerlere bağlı olarak yerine getirir
14) Çocuk gelişimi alanında edindiği temel bilgileri kullanarak ekip içerisinde kendisine verilen bireysel sorumlulukları yerine getirir ve ekiple uyumlu çalışır.
15) Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
16) Baştan sona bir bilimsel araştırma planlar, gerçekleştirir, tartışır ve sunar.
17) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olarak öğrenme ihtiyaçlarını belirler, bilgiye ulaşmak için ilgili iletişim ve bilişim teknolojilerini, yazılı kaynakları kullanarak öğrenme etkinliklerinde bulunur.
18) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için yapılan mesleki proje, araştırma ve etkinlikler içerisinde yer alır
19) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alınyazını inceleyerek değerlendirir. İncelediği alın yazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
20) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerilere dayanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.