EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU-E-213
Ders İsmi: Avrupa Birliğine Giriş
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): LAÇİN AKYIL

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Avrupa Birliği’nin günümüze kadar süreç içerisindeki faaliyetlerini kavramak. Dersin temel amacı günümüzün en kapsamlı devletler üstü bütünleşme hareketi olan Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri ele alarak öğrencilerin bu konuda ileri bir bilgi düzeyi ve anlayışa sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin Hedefi: Bu ders AB'nin ne olduğunu ve nasıl işlediğini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu ders uluslararası bir kuruluş ile AB arasındaki farkların tartışılmasıyla başlayacak olup AB'nin kuruluşunda geçerli olan entegrasyon teorileriyle devam edecektir. İkinci olarak, derinleşme ve genişleme süreçleri dikkate alınarak AB'nin gelişimi analiz edilecektir. AB'nin kuruluş değerleri ve kuruluşundan bu yana reform anlaşmalarının getirdiği değişiklikler kapsamında incelenecektir.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) AB entegrasyon tarihindeki önemli dönüm noktalarını açıklar
  2) Avrupa Birliği ile iligli kuramları açıklar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında Avrupa Topluluğu’nun geçirdiği dönüşüm süreçlerini analiz eder
  2) AB'nin üçüncü ülkelere olan etkilerini analiz etmek.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Katılım müzakereleri sürecindeki kazanımları değerlendirir.
  2) Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliğini tanır.
  3) Katılım müzakereleri sürecindeki kazanımları değerlendirir.
  4) Araştırma ve analiz yoluyla Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkileri konusunda kavrayış sahibi olmak.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI AVRUPA, TRUMAN DOKTRİNİ,
2) MARSHALL PLANI, SCHUMAN BİLDİRİSİ
3) AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU, AVRUPA TOPLULUĞUNUN GENİŞLEME SÜRECİ
4) AVRUPA BİRLİĞİNE DEĞİŞİM SÜRECİ, EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, MAASTRİCHT ANTLAŞMASI, ORTAK DIŞ İŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI
5) ADALET İÇİŞLERİ POLİTİKASI, AMSTERDAM ANTLAŞMASI, NICE ANTLAŞMASI, ANAYASAL ANTLAŞMA
6) ANAYASAL ANTLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMEMESİ SONRASI DURUM
7) LİZBON ANTLAŞMASI, AVRUPA BİRLİĞİNDE SERBEST DOLAŞIMLAR
8) TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ, 1970'Lİ YILLAR,
9) 1980'Lİ YILLAR, ÜYELİK BAŞVURUSU, LÜKSEMBURG ZİRVESİ, HELSİNKİ ZİRVESİ
10) ORTAKLIĞIN BELGELERİ, ANKARA ANTLAŞMASI, HAZIRLIK DÖNEMİ, GEÇİŞ DÖNEMİ, SON DÖNEM
11) GÜMRÜK BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE AB ARASINDAKİ ORTAKLIK ORGANLARI, ORTAKLIK KONSEYİ, ORTAKLIK KOMİTESİ, KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU, GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ, GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ
12) GÜMRÜK BİRLİĞİ REVİZYON SÜRECİ
13) AB TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜNCEL MESELELER
14) AB TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜNCEL MESELELER
Diğer Kaynaklar: Ayhan Kaya, Avrupa Birliği'ne Giriş - Tarih Kurumları ve Politikalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016.
Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak, Beta Yayınları, 2013.
Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği, Beta Yayınları, 2014.
John McCormick, Understanding the European Union: a Concise Introduction, Bloomsbury Publishing, 2020.
Şaban Halis Çalış, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

1

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 2 2 2 2 2 2 2
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 2 2
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir. 3
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır 2
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar. 2
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 2
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar 2
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 14 28
ARA SINAV (Vize) 14 14
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 14 14
Katılım
Tartışma 14 14
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 126
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4