EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Çağın gerekliliklerine uygun, alanında kaliteli ve nitelikli hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, ebelik felsefesini ve etik değerleri
benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip profesyonel ebeler yetiştirmektir.