EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programda belirtilen tüm dersleri, uygulama ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisine sahip olmuş olan öğrenciler
diploma almaya hak kazanırlar.
Fakültemiz ebelik bölümü mezuniyet kriterleri Resmi Gazetede yayınlanan Değişik:RG-31/12/2009-27449 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki
şekliyle kabul edilmiştir.
a) 100 doğum öncesi gebe izlemi ve bakımı
b) 40 sağlıklı gebe kadının gebelik takibi ve bakımı
c) 40 riskli gebe kadının gebelik takibi ve bakımı
d) 40 normal doğumu yaptırma
e) Makat doğuma aktif olarak katılma (1 veya 2 makat doğum)
f) 100 lohusa izlemi ve bakımı (muayene dahil),
g) 100 normal yenidoğan izlemi ve bakımı
h) 20 riskli yenidoğan izlem