BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES401
Ders İsmi: Beslenme ve Diyetetik Alanında Staj Çalışması
Ders Yarıyılı: 7. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 0 0 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES307 - Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | BES308 - Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Gamze AKBULUT

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini farklı alanlarda uygulamak, alanındaki diyetisyenin çalışma koşullarını gözlemlemek, çeşitli hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili pratik bilgileri kazanmak, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim vermek, beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili becerilerini geliştirmek ve sporcu beslenmesi, yaşlı beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, işçi beslenmesi ve besin sanayisine yönelik uygulama ve araştırma becerilerini geliştirmektir.
Dersin Hedefi: Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgileri farklı çalışma alanlarında uygulayabilmek, eğitim becerisi kazanmak, gözlemlerini tartışma, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hastane, sağlık merkezi, beslenme ve diyet danışmanlığı merkezi, gıda sanayi, spor kulüpleri, kreşler, huzurevi, yemek fabrikaları, oteller ve bunun gibi merkezlerde diyetisyenlik konusunda bilgi edinir.
  2) Bireylerin ihtiyacına uygun beslenme programı oluşturmak için gerekli bilgileri kazanır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Beslenme ve diyetetik alanında araştırma, geliştirme ve raporlamaya yönelik beceriler kazanır.
  2) Beslenme ve diyetetik biliminin farklı alanlarında karşılaşılabilecek olası sorunları görebilme ve çözüm önerisi getirebilme becerisi kazanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Beslenme ve diyetetik alanında eğitim materyallerinin hazırlayabilir ve sunabilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Mesleki Uygulama I (Obezite, Diyabet, Kalp-Damar Hastalıkları Vaka Çalışması)
2) Mesleki Uygulama I-Devamı
3) Mesleki Uygulama II (Prematüre, Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları ve Malnütrisyon Vaka Çalışması)
4) Mesleki Uygulama II-Devamı
5) Mesleki Uygulama II-Devamı
6) Mesleki Uygulama III (Uygulama Yapılan Kurum Hakkında Genel Bilgi, Mutfak ve Yemekhane Planlarının ve Depo Koşullarının İncelenmesi)
7) Mesleki Uygulama III- Devamı
8) Mesleki Uygulama III- Devamı
9) Mesleki Uygulama IV (Uygulama Yapılan Kurumun Satın Alma Bilgileri, İhale Yöntemi, İhaleye Hazırlık Aşamalarının İncelenmesi, İdari ve Teknik Şartname Örnekleri, Sipariş İçin Kullanılan Form Örnekleri)
10) Mesleki Uygulama IV- Devamı
11) Mesleki Uygulama V (Mesleki Uygulama Yapılan Kurumda Toplum Beslenmesine Yönelik Araştırma Planlanması, Planlanan Araştırmaya İlişkin Verilerin Toplanması ve Raporlanması)
12) Mesleki Uygulama V- Devamı
13) Mesleki Uygulama ve Uygulama Yapılan Kurumlarda Beslenme ve Diyetetik Alanında Saptanan Güncel Konu için Toplanan Materyallerin Derlenerek Raporunun ve Sunumunun Hazırlanması
14) Mesleki Uygulama ve Beslenme ve Diyetetik Alanında Hazırlanan Seminerin Sunulması
15) Final sınavı
Diğer Kaynaklar: Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J Clin Nutr vb.)
Mahan, LK., Raymond, JL., et al. (Eds.).(2017). Krause's food and the nutrition care process. Elsevier Health Sciences.
Vanessa Shaw, Margeret Lawson. Clinical Paediatric Dietetics, 4th Edition, Blackwell Publishing, BDA Paediatric Group, London, 2008.
Baysal A. Beslenme. 13. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,2012 6. Spears MC, Foodservice Organizations A managerial and Systems Approach, Prentice Hall Englewood Cliffs, Ohio, 1995."

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3 2
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 2 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 2 3 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 2 3 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3 3 2
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 3 2 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 2 2 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 3 3 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3 2 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 2 3 3 2
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 2 3 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 3 2 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 3 3 2 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 2 2 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama 1 % 20
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 1 % 10
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 1 % 10
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi
Laboratuvar
Uygulama 5 125
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 15
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 1 15
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize)
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final) 1 15
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 170
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5