BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES308
Ders İsmi: Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji
Ders Yarıyılı: 6. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör Yağmur KAYA

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Toplumda beslenme sorunlarını, nedenlerini ve çözüm yollarını, ulusal besin ve beslenme politikalarının hazırlanması ve uygulanmasını öğretmek.
Dersin Hedefi: Türkiye'de ve dünyada görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisini, besin destekleri ve besin zenginleştirme, ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarını öğrenmek.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşta yönetim ve organizasyonun önemini kavrar, diyetisyenin yönetici rolünü öğrenir ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler, var olan teorik bilgileriyle yorumlar.
  2) Toplu beslenme sistemlerinde karşılaşılan sorunları görebilme, analiz etme, problem çözme ve karar verme becerisi kazanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hizmet edilen hedef gruba yönelik menü planlama uygulamalarını öğrenir.
  2) Besin güvenliği yönünden toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler ve yorumlar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Epidemiyolojiye giriş, Epidemiyolojik çalışmaların tanımlanması, Beslenme sorunları ve epidemiyolojisi
2) PEM ve epidemiyolojisi
3) Obezite ve ilintili hastalıklar epidemiyolojisi
4) Obezite ve ilintili hastalıklar epidemiyolojisi
5) İyot yetersizliği hastalıkları ve epidemiyolojisi
6) Demir yetersizliği anemisi ve epidemiyolojisi
7) Ara sınav
8) D vitamini yetersizlikleri: Rikets, osteomalasi, osteoporoz ve epidemiyolojisi
9) Folat yetersizliği ve epidemiyolojisi, Çinko yetersizliği ve epidemiyolojisi
10) Diş sağlığı ve epidemiyolojisi, Besin zenginleştirme ve besin destekleri
11) Halk sağlığı beslenme politikası oluşturulması
12) Besin ve beslenme politikaları ve önemi
13) Araştırma planlama, Araştırmanın değerlendirilmesi ve SPSS kullanımı
14) Genel Tekrar
15) final sınavı
Diğer Kaynaklar: 1.Michael J. Gibney, Barrie M. Margetts, John M. Kearney ve Lemore Arab. Public Health Nutrition 1st Edition, 2004, Blackwell Publishing 2. Nweze Eunice Nnakwe. Community Nutrition 1st Edition, 2009, Jones and Bartlett Publishers
3.WHO publications

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 2 3 3 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 3 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 2 3 2 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 3 3 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 3 3 3 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 2 3 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3 3 2
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 2 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 2 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 39
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 7 21
Beyin Fırtınası 4 12
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 8 24
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 7 7
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 3 6
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 3 6
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 117
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3