BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES305
Ders İsmi: Toplu Beslenme Sistemleri I
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES101 - Beslenme İlkeleri-I | BES102 - Beslenme İlkeleri-II | BSL 214 - Beslenme İlkeleri I | BSL 222 - Beslenme İlkeleri II
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler):

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Toplu beslenme sistemlerinde (TBS) yönetim ve organizasyon, mutfak ve yemekhane planlama, menü planlama, satın alma ve depolama gibi toplu beslenme sistemleri süreçleri konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS'de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği konularının öğrenilmesi.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Toplu beslenmenin önemini kavrar, toplu beslenme yapılan kuruluşların özelliklerini, yeni üretim sistemlerini kavrar.
  2) Yönetimin fonksiyonlarını yönetici diyetisyen olarak toplu beslenme sistemlerine adapte eder.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Yeni yönetim yaklaşımlarını öğrenir ve kurumda stratejik yönetim yaklaşımını uygulayarak kurumun misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirler.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Mutfak-yemekhane planlayabilme becerisine sahip olur.
  2) Toplu beslenme yöneticisi olarak kuruluşa uygun araç-gereç seçimini yapar.
  3) Hedef gruba yönelik menü planlar.
  4) Yiyeceklerin uygun satın alma ve depolama ilkelerini bilir.
  5) Toplu beslenme sistemlerinde iş kazalarının önlenmesine yönelik uygulamaları bilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Toplu beslenmenin tanımı, önemi, toplu beslenme yapılan kuruluşların özellikleri, yeni üretim sistemleri
2) Toplu beslenme sistemlerinde yönetim ve organizasyon
3) Toplu beslenme sistemlerinde stratejik yönetim
4) Toplu beslenme sistemlerinde insan kaynakları yönetimi, toplu beslenme çalışanlarının organizasyonu ve görev tanımları
5) Toplu beslenme sistemlerinde fiziki koşullar, mutfak ve yemekhane donanımı
6) Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan araç-gereçler ve yeni teknolojik araçlar
7) Ara sınav
8) Menü yönetim ve denetimi
9) Menü yönetim ve denetimi
10) Standart yemek tarifeleri, toplu beslenme sistemlerinde oluşan artıklar ve önleme yolları
11) Yiyecekleri satın alma teknikleri
12) Yiyecekleri depolama ilkeleri
13) Toplu beslenme sistemlerinde iş güvenliği
14) Proje sunumu
15) Final
Diğer Kaynaklar: 1-Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995. 2- Spears MC, Foodservice Organizations A managerial and Systems Approach, Prentice Hall Englewood Cliffs, Ohio, 1995. 3- Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing, Selection and Procurement ort he Hospitality Industry, Fifth Edition , John Wiley & Sons Inc, London, 2002 4- Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995 5-Davis, B, Lockwood, A, Pantelidis, I, Alcott, P. Food and Beverage Management, Elsevier, 2008. 6- Gisslen, W. Essentials of professional cooking, 2004. 7-Hemminger, Jane M. Food safety : A Guide to what you really need to know, 2000. 8- Rızaoğlu, B, Hançer, M. Menü ve yönetim, 2005.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 2 2 1 2 2 2 2 2
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 2 2 2 3 2 3 2 1
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 2 2 1 1 2 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 2 2 2 2 2 2 1
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 2 2 2 1 1 3 2 2
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 2 3 2 2 1 2 1 1
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 2 2 2 2 1 2 1 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 2 2 1 2 2 2 1 2
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 2 3 2 1 2 2 2
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 2 2 3 2 2 2 2 1
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 2 3 2 2 2 1 2
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 2 2 2 2 2 2
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 2 3 2 2 2 2 2
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 1 2 2 2 2 2 1 1
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 2 1 2 1 2

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası 5 15
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 7 21
Proje Hazırlama + Sunma 7 21
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 129
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4