BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES303
Ders İsmi: Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- I
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 2 4 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES101 - Beslenme İlkeleri-I | BES102 - Beslenme İlkeleri-II | BSL 214 - Beslenme İlkeleri I | BSL 222 - Beslenme İlkeleri II
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Gamze AKBULUT

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Klinik beslenmede teorik bilgi ve pratik deneyimlerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Hedefi: Yetişkin hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisinin öğrenilmesi.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hastaların klinikte beslenme durumunu değerlendirebilme
  2) Klinik tanı ve sosyo-kültürel durumu bir arada düşünerek hastalara beslenme konusunda eğitim verebilme
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Yetişkin hastalıklarının etiyolojisini, biyokimyasal bulgu/klinik belirtilerini ve komplikasyonlarını tanımlayabilme
  2) Hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini tanımlayabilme
  3) Hastalıklarda bireye özgü beslenme tedavisi yöntemlerini planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme
  4) Diğer ekip üyeleriyle birlikte hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar yapabilme

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Hastalıklarda Diyete Giriş
2) Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
3) Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
4) Yeme Davranışı Bozukluklarında Beslenme Tedavisi
5) Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
6) Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
7) Ara Sınav
8) Kalp Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
9) Kalp Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
10) Metabolik Sendrom ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
11) Kanser ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
12) Kanser ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
13) Kemik İliği Transplantasyonu ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
14) Final sınavı
Diğer Kaynaklar: Krause Besin & Beslenme Bakım Süreci, Akbulut G (ed.), Nobel Ankara Tıp Kitapevi, 2019
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Beslenme, Akbulut G (ed), Nobel Ankara Tıp Kitapevi, 2018?
Kanserde Beslenme Tedavisi, Akbulut G (ed), Nobel Ankara, 2019
Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar, Akbulut G (ed), Nobel Ankara, 2018?
Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Akbulut G (ed), Nobel Ankara, 2019
Yetişkin hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Mercanlıgil SM, Şahin H, Akbulut G, Yıldıran H. (ed), Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3 3 3 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 2 3 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 3 3 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 2 3 3 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 3 3 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 3 2 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 3 3 3 3 2
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 2 3 3 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 3 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 2 3 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 3 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3 2 2

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama 14 28
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 7 7
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 8 16
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 6 6
ARA SINAV (Vize) 1 7
Genel Sınava Hazırlanma 8 8
GENEL SINAV (Final) 1 12
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 112
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3