BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES301
Ders İsmi: Anne ve Çocuk Beslenmesi
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 2 4 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES101 - Beslenme İlkeleri-I | BES102 - Beslenme İlkeleri-II
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Beyzanur Çamlıbel

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlıklı anne ve çocuk beslenmesinin önemini kavramak, gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, bebeklerde, okul öncesi-okul çağı çocuklarda ve adolesan dönemindeki fizyolojik ve metabolik değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, enerji ve besin ögeleri gereksinmelerini belirlemek, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini öğrenmek, klinik ve toplum beslenmesine yönelik eğitim ve uygulamaları yorumlamak, uygulama alanlarına dahil edebilmek amaçlanmıştır.
Dersin Hedefi: Sağlıklı anne ve çocuk beslenmesinin önemini kavramak, gebelik ve emziklik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimleri belirlemek, besin öğesi gereksinimlerini öğrenmek ve uygun beslenme planlarını oluşturmayı hedeflemektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Gebelik döneminde annelere uygun sağlıklı beslenme planları oluşturabilir.
  2) Okul öncesi, okul çağı ve adölesan dönemde bireylerin ihtiyaçlarına yönelik beslenme planları oluşturabilir.
  3) Yaşamın özel dönemlerinde, sağlıklı beslenme kurallarına uygun menülerin oluşturulabilmesini sağlar.
  4) Sağlıklı anne ve bebek beslenmesinin temel ilkelerini öğrenir.
  5) Çocukluk döneminde beslenme, alerji ve mikrobiyota ilişkisini öğrenir
  6) Gebelik süresinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi destekleyen beslenmenin ilkeleri öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Türkiye ve Dünyadaki gebe-emzikli, çocuk ve adolesan dönemlerine ilişkin beslenme programları ve uygulamalar hakkında bilgi edinir ve öneriler geliştirebilir.
  2) Gebe ve emzikli kadınların, yeni doğan, bebek, okul öncesi, okul çağı çocukların ve adolesanların beslenme eğitiminde dikkat edilmesi gereken konuları öğrenir ve eğitim yapar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Enerji ve makro besin ögeleri ile mikro besin ögelerinin bu dönemdeki önemi ve kaynakları hakkında bilgi edinir.
  2) Bu dönemlerdeki beslenme ile ilişkili sorunları öğrenir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
  3) Anne sütünün bileşimi ve yararları ile ilgili bilgi edinir ve özendirilmesi ile ilgili eğitim yapar.
  4) Tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanı ve aylara göre başlanması gereken tamamlayıcı besinler hakkında bilgi edinir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Türkiyede ve dünyada anne-çocuk beslenmesinin önemi
2) Gebelik Fizyolojisi, Sorunları ve Fetal Beslenme
3) Gebelikte enerji ve besin ögesi gereksinmeleri
4) Laktasyon Fizyolojisi, Sorunları ve enerji ve besin ögesi gereksinmeleri
5) 0-1 Yaş Bebek Beslenmesi,gastrointestinal sistem gelişimi
6) 0-1 Yaş Bebek Beslenmesi, enerji ve besin ögesi gereksinmeleri
7) Ara Sınav/Vize Sınavı
8) Anne sütünün önemi, bileşimi
9) Tamamlayıcı beslenme
10) Bebek Mamaları
11) Okul Öncesi Çocuğun Beslenmesi
12) Okul Çağı Çocuklarının beslenmesi
13) Adolesan Beslenmesi
14) Genel Tekrar
15) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar: 1.Fomon SJ. Nutrition of Normal Infants. Mosby, St. Louis, 1993.
2.Thomas B. Manual of Dietetic Practice, Third Edition, 2001.
3.McLaren DS, Burman D, Belton NR. Textbook of Paediatric Nutrition 1991.
4.Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, 2001.
5.Köksal G., Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu yayınevi, 2000.
6.Pediatrik Beslenmenin Esasları (çeviri Ed. G SAMUR) 2016.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama 14 28
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 14 14
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 14
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 10 20
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 10 20
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 10
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 150
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5