BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES206
Ders İsmi: Besin Kontrolü ve Mevzuatı
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğretim Görevlisi Beyzanur ÇAMLIBEL

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Türkiye'de ve Dünyada Besin kontrolünün amacını, gıda mevzuatında yer alan temel kavramları, Türkiye'de ve Avrupa'da besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri, besin kirliliğine neden olan etmenleri ve yasal düzenlemeleri, açıklamak ve değerlendirmek.
Dersin Hedefi: Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeleri kavramak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Besinlerde kalite kontrolünün ve mevzuatının önemini kavrar
  2) Dünya'da ve Türkiye'de besin kontrolünden sorumlu kuruluşları ve uygulamaları öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Geçmişten günümüze gıda kontrolü ile ilgili yasaların Türkiye'deki gelişimini öğrenir.
  2) Ülkemizde gıda kontrolü ile ilgili çıkarılmış olan yönetmelikleri ve besin tebliğlerini öğrenir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Gıda katkı maddelerinin özelliklerini, besinlerde kullanımını ve yasal düzenlemeleri öğrenir.
  2) Besin kirliliğine neden olan kimyasal kirleticileri ve bununla ilgili yasal düzenlemeleri öğrenir.
  3) Gıdaların ışınlanması ve bu konudaki yasal düzenlemeyi öğrenir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Besin Kontrolü ve Mevzuatına Giriş
2) Dünya'da ve Türkiye'de Besin Kontrolü (Sorumlu Kuruluşlar ve Uygulamalar)
3) Gıda Kontrolü ile İlgili Yasalar (560-5179-5996 sayılı yasalar)
4) Gıda Kontrolü ile İlgili Yönetmelikler
5) Besin Tebliğleri (1)
6) Besin Tebliğleri (2)
7) Ara sınav
8) Besin Tebliğleri (3)
9) Gıda Katkı Maddelerinin Özellikleri ve Besinlerde Kullanımı Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler-I
10) Gıda Katkı Maddelerinin Özellikleri ve Besinlerde Kullanımı Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler-II
11) Besin Kirliliği ve İlgili Yasal Düzenlemeler-I (Pestisitler, Bitki Gelişimini Düzenleyiciler, Anabolizanlar)
12) Besin Kirliliği ve İlgili Yasal Düzenlemeler-II (Metalik Bulaşmalar, Deterjanlar, Plastikler, Pişirme ile Oluşan Toksik Ögeler)
13) Gıdaların Işınlanması
14) Genel Tekrar
15) Final
Diğer Kaynaklar: " 1.Anon.Kodeks Alimentaryus Komisyonu, www.codexalimentarius.net 2.Tarım ve Orman Bakanlığı, Mevzuat Bilgi Sistemi, e-mevzuat, https://www.mevzuat.gov.tr/Default.aspx 3.Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü - http://ggbs.tarim.gov.tr/ 4. Avrupa Birliği Sağlık ve Beslenme Beyanları - https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims_en 5.Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) - http://www.efsa.europa.eu/ 6.Bagchi, Debasis, and Swaroop, Anand. Food Toxicology, CRC Press, 2017. 7.Baughan, Joan Sylvain. Global Legislation for Food Contact Materials. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition: Number 278, 2015. 8.Curtis, Patricia A. Guide to US Food Laws and Regulations. Second Edition,Wiley Blackwell, 2013. 9.Msagati, Titus A.M. Chemistry of Food Additives and Preservatives. Wiley Blackwell, 2013."

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 2 2 2 2 2 2 2
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 2 2 2 2 2 2 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 3 3 3 2 2
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 2 2 2 2 2 2 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 2 2 2 2 2 2 2
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 2 3 2 3 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 2 3 2 3 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 2 3 3 2 2 2 2
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 2 3 2 3 2 2 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 2 2 2 2 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 2 2 2 2 2 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 3 2 2 2 2
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 2 3 2 2 2 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 2 2 2 2 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3 3 2 2

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 10 20
Proje Hazırlama + Sunma 5 10
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 102
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3