BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES207
Ders İsmi: Genel Mikrobiyoloji
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 1 3 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Nazan Esemenli

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. Bakterileri tanımak ve sınıflandırmk. Gram boyama hakkında bilgi sahibi olmak. Küfler ve mayaları tanır, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Mikroorganizmaların üreme şeklini bilmek.
Dersin Hedefi: Mikroorganizmaları, bakteri maya ve küflerin morfolojilerini, üreme şekillerini, beslenme özelliklerini, kimyasal yapılarını, gıda ve mikroorganizma ilişkilerini, indikatör mikroorganizmaları, mikroorganizmaların öldürülmesi konularını kavramak.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Mikroorganizmaların genel ve ayırt edici özelliklerini kavrar
  2) Bakteri üreme, genetik ve kimyasını bilir.
  3) Parazit virüsler hakkında bilgi sahibidir.
  4) Bağışıklık sistemini bilir.
  5) Gıda zehirlenmeleri ile ilgili genel bilgileri kavrar
  6) Mikrobiyoloji laboratuvarında bulunan mikroskop çeşitlerinin ve diğer cihaz ve aletlerin kullanım alanlarını bilir
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Mikroorganizmaların genetik sistemlerini açıklar
  2) Gram boyaları uygular
  3) Antimikrobiyal ajanların etki mekanizmalarını ve mikroorganizmaların onlara karşı geliştirdikleri direnç mekanizmalarını açıklar.
  4) Bağışıklık hücrelerini sınıflandırır
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hastalıkların bulaşma yolları ve hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
  2) Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.
  3) Mikrobiyolojik tanı yöntemlerini kavrar
  4) Gram boyama hakkında bilgi sahibi olur
  5) Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multidisipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Mikrobiyolojinin Tanımı ve Tarihçesi ve Sınıflandırma
2) Bakterilerin Kimyasal Yapısı ve Beslenmesi
3) Bakterilerin Üremesi ve Genetiği
4) Hastalıkların Bulaşma Yolları Ve Normal Flora
5) Vucudumuzun Bağışıklık Sistemi ve Antibiyotikler
6) Aşılar ve Serumlar
7) Ara sınav
8) İntrauterin Enfeksiyonlar I
9) İntrauterin Enfeksiyonlar II
10) Hastane Enfeksiyonları
11) Gıda Zehirlenmeleri
12) Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri
13) Paraziter Gıda Zehirlenmeleri
14) Virüs Enfeksiyonları
15) Final sınavı
Diğer Kaynaklar: Basic Medical Microbiology F.Boyd ;G.Hoerl

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar 14 14
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 14
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 93
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3