BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES102
Ders İsmi: Beslenme İlkeleri-II
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 3 5 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES101 - Beslenme İlkeleri-I | BSL 214 - Beslenme İlkeleri I
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr.Öğretim Üyesi Ceren İŞERİ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Vitamin ve minerallerin yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisitelerini değerlendirmek, besinlerin vitamin-mineral içeriklerini değerlendirmek
Dersin Hedefi: Besinlerin vitamin ve mineral içeriklerine hakim olur, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan besin ögesi kayıplarını öğrenir, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkelerine uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanmasını kavrar.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini öğrenir.
  2) Minerallerin insan vücudundaki metabolizmasını ve beslenmedeki önemini kavrar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Suda çözünen vitaminlerin insan vücudundaki metabolizmasını ve beslenmedeki önemini kavrar.
  2) Yağda çözünen vitaminlerin insan vücudundaki metabolizmasını ve beslenmedeki önemini kavrar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Besin gruplarına uygulanan hazırlama, pişirme ve muhafaza yöntemlerini öğrenerek bu yöntemlerin besin üzerindeki etkilerine hakim olur.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Su ve elektrolitler (Sodyum, Potasyum, Klor)
2) Kalsiyum ve Magnezyum
3) Fosfor ve Kükürt
4) Demir, Bakır, İyot ve Flor
5) Çinko, Mangan, Krom ve diğerleri
6) A ve D vitaminleri
7) Ara sınav
8) E ve K vitaminleri
9) Tiamin ve Riboflavin vitaminleri
10) Niasin ve B6 vitaminleri
11) B12 vitamini ve Folik asit
12) C vitamini ve Pantotenik asit
13) Diğer suda çözünen vitaminler
14) Genel tekrar
15) Final sınavı
Diğer Kaynaklar: "1.Baysal, A. (2018) Beslenme (18.baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
2.Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi (2015). Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
3.Whitney, E.N., Rolfes, S.R. (2016) Understanding Nutriton. 14th Edition, Cengage Learning.
4.Mahan, L.K., Raymond, J. (2017) Krause's Food & the Nutrition Care Process (14.baskı). Washington: Elseiver.
5.Berdarier, C.D. ,Dwyer, J.T., Heber, D. (2013). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), Third Edition, CRC Press.
6.Mann, J., Truswell S. (2007) Essentials of Human Nutrition. Oxford University Press.
7.Szefer, P., Nriagu JO. (2007). Mineral Components in Foods, (Ed by), CRC Press. 8.Zempleni J., Rucker RB., McCormick DB., Suttie JW.(2007). Handbook of Vitamins,(Ed by), Fourth Edition, CRC Press."

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 2 3 3 3 2
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 2 2 3 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 2 3 3 2
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 2 2 2 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 2 2 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 2 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 2 2 3 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 3 2 2
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 2 3 2
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 2 2 3 2 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 2 3 3 2 2
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 2 3 2 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 2 3 2
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 2 3 2 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar 14 42
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 21
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 14 14
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 10 20
Proje Hazırlama + Sunma 1 3
Rapor Hazırlama + Sunma 12 6
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 10 20
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 10
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 180
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 6