BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES101
Ders İsmi: Beslenme İlkeleri-I
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 3 5 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Yağmur KAYA

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini öğretmek, besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesini, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğretmek, beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasını ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
Dersin Hedefi: Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrayabilmek besinleri enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirebilmek ve bireysel besin tüketim kayıtları ile fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasının planlanacak beslenme programına katkılarına hakim olabilmek.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sağlıklı beslenmenin önemini kavrar ve sağlıklı beslenme ilkelerini öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Karbonhidratların sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrayarak, günlük karbonhidrat gereksinmesinin karşılanabileceği besin kaynaklarını, miktarlarını ve bu besinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenir. Yağların sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrar. Proteinlerin sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini öğrenerek diyetin protein kalitesinin önemini kavrar. Protein kalitesi değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sağlıklı beslenmede enerji metabolizması ve fiziksel aktivite düzeyinin önemini öğrenir. Besin tüketim ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerini öğrenir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Beslenmenin Önemi
2) Besin tüketim durumunun ve fiziksel aktivite kayıtları
3) Karbonhidratlar-I
4) Karbonhidratlar-II
5) Karbonhidrat kaynakları: Tahıllar, un, makarna, şeker, nişasta, bal, pekmez
6) Yağlar -I
7) Ara Sınav/Vize Sınavı
8) Yağlar II
9) Proteinler-I
10) Proteinler-II
11) Protein Kalitesi
12) Protein Kaynakları: Et, yumurta, kuru baklagiller
13) Enerji metabolizması ve fiziksel aktivite
14) Genel tekrar
Diğer Kaynaklar: 1.Baysal, A. (2018) Beslenme (18.baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
2.Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi (2015). Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
3. Whitney, E.N., Rolfes, S.R. (2016) Understanding Nutriton. 14th Edition, Cengage Learning.
4. Mahan, L.K., Raymond, J. (2017) Krause's Food & the Nutrition Care Process (14.baskı). Washington: Elseiver.
5.Berdarier, C.D. ,Dwyer, J.T., Heber, D. (2013). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), Third Edition, CRC Press.
6. Mann, J., Truswell S. (2007) Essentials of Human Nutrition. Oxford University Press.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 3 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 2 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 2 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 2
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar 3 % 15
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar 14 42
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 14 14
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 21
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 10 20
Proje Hazırlama + Sunma 1 3
Rapor Hazırlama + Sunma 12 6
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 6 12
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 8 18
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 180
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 6