EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE102
Ders İsmi: Ebelikte Temel Uygulamalar
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
4 4 6 9
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR. GÖR. MELEK IŞIK

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Hastalık ve sakatlık halinde birey ve ailesine ilişkin sağlık sorunlarını belirlemek, uygun girişimleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Dersin Hedefi: Bireyin yaşam bulgularını değerlendirmek. Oral ve Parenteral İlaç uygulama becerileri kazmak. Kişisel hijyen, solunum, sindirim, bağırsak, üriner sistem uygulamarına özgü bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Vital bulguları doğru teknikle değerlendirmeyi bilir. 2. İlaç uygulama bölgelerini, yollarını ve doğru uygulama tekniklerini bilir. 3. Hastanın sistemlere özgü gereksinimlerini bilir. 4. Sistemlere yönelik uygulamaları bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Bakım süreci basamaklarını doğru olarak planlar. 2. Ebelik tanısı koyup, girirşimlerini uygular. 3. Hareket ve egzersiz uygulamalarını sıralar. 4. Bireysel hijyen ihtiyacını belirler ve bakım uygular. 5. Oral ve parenteral- lokal ilaç uygulamalarını yapar. 6. Solunum, sindirim, bağırsak ve üriner sistem uygulamalarını yapar. 7. Güvenli hastane ortamı oluşturur.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Etik kurallar çerçevesinde, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde çalışır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Temel sağlık kavramları ve uygulamaların amacı
2) Sağlık Kavramları ve Ebelik Uygulamaları
3) Hasta kabulü-Taburculuk ve Güvenli hastane ortamı
4) Yaşam Fonksiyonları
5) İlaç Uygulamaları
6) Parenteral İlaç uygulamaları
7) sıcak-soğuk uygulamalar
8) Solunum Sistemi Uygulamaları
9) Boşaltım Sistemi Uygulamaları
10) Üriner Sistem Uygulamaları
11) Sindirim Sistemi Uygulamaları
12) Sıvı Gereksinimi
13) Ebelik Tanıları ve Bakım Planı
14) Ebelik Tanıları ve Bakım Planı
Diğer Kaynaklar: 1) Aştı TA, Karadağ A. Hemşirelik Esasları, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 2012.
2) Babadağ K, Atabek Aştı T. (Ed) Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul. 2. Baskı 2012. 3) Atabek Aştı T, Karadağ A. (Çeviri ed.) Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Adana Nobel Kitabevi, 2011. 4) Potter P.A., Perry A.G., Hall A., & Stockert P.A., Fundamentals of nursing (7th ed.). Elsevier Mosby,2009.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 3
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 3
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir. 3
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 3
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 3
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular. 3
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı 1 % 10
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 52
Laboratuvar 13 52
Uygulama 13 52
Uygulama Sınavı 14 56
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 1 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 235
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 7