EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBF109
Ders İsmi: Biyoistatistik
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Ercan Tutar

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilerin istatistiksel düşünme becerilerini bilinçli, yetkin ve etik bir şekilde kazanmalarını ve sağlık bilimleri alanında veri analizi becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefi: Biyoistatistik dersi öğrencilere temel istatistiksel veri analizi becerilerini kazandırır ve verileri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sağlık Bilimleri temel alanında yapılan istatistiksel analizleri bilir ve uygular
  2) z ve t dağılımlarından faydalanılarak olasılık hesapları yapar
  3) Araştırma tasarımı yapar, araştırmanın hipotezlerini belirtir ve modelini oluşturur
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) İstatistik paket programını kullanarak parametrik ve parametrik olmayan test yöntemlerini gerçekleştirir, sonuçlarını yorumlar
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Ders Tanıtımı
2) Merkezi Eğilim Ölçüleri, Normal Dağılım, Güven Aralığı ve Hipotez Testi Teorik Anlatım, Hesaplamalı Problem Çözümleri
3) Korelasyon Testi Teorik Anlatım, Hesaplamalı Problem Çözümleri, Değişken Türleri Teorik Anlatım
4) SPSS'e Giriş ve Alana özgü veri setiyle Hipotez testleri (Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler)
5) (P)Bağımlı Örneklem T testi ve (NP) Wilcoxon İşaretli Sıra Testi
6) Varyans Analizleri: Tek Yönlü ANOVA, Tekrarlayan Ölçümlerde ANOVA, ANCOVA, MANOVA.
7) Sınava Yönelik Tekrar ve Soru-Cevap
8) Ara Sınav
9) Çok Değişkenli Regresyon Analizi Varsayımları ve Örnek Uygulama
10) Lojistik Regresyon Analizi Varsayımları ve Örnek Uygulama
12) Kaplan Meier Yöntemi, Sağkalım Analizi ve Cox Regresyon
13) Kısmi Korelasyon Varsayımları ve Örnek Uygulama
14) Ki-kare Analizi ve Örnek Uygulama
15) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar: Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London: Sage

Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Sümbüloğlu, K. & Akdağ, B. (2007). Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.

Wilcox, R. R. (2005). Introduction to robust estimation and hypothesis testing (2nd ed.). Burlington, MA: Elsevier

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 39
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik 13 13
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize)
Genel Sınava Hazırlanma 13 26
GENEL SINAV (Final)
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 92
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3