BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU-K-314
Ders İsmi: İşaret Dili
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Aylin İPEK TİMUR

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersi alan öğrencilerin A1 ve A2 seviyesinde Türk İşaret Dili kullanıcısı olmalarını sağlama.
Dersin Hedefi: Türk İşaret Dilin'in dile ait özellikleri, tarihi, dilbilgisi özellikleri ve sağır kültürünü bilerek A2 seviyesinde akıcı bir konuşma ve anlama becerisi kazandırmak, sağır bireylerle günlük konuşmaları yapabilir duruma getirmektir.

Dersin özel hedefi ise İstanbul Kent Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyetinin 2009 yılında imzalamış olduğu “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde” belirtildiği üzere sağır bireylerin hakkı olarak belirlenmiş hakları “Eşitlenmişlik İlkesini” benimseyerek mesleki uygulamalarını sürdürme bilincine erişmiş uzmanlar olarak yetişmeleridir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Türk İşaret Dili (TİD)alfabesini cümle kurarken kullanır. TİD tarihi, dilbilgisi ve dil özelliklerini Türkçe ile karşılaştırarak sıralar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  2) TİD ile selamlaşma işaretlerini kullanır. Temel kelimeleri işaretle sıralar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  3) Zamirleri sıralar. Temel kelimelerle cümleleri uygular. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  4) Sağır Kültürü ve Türk Kültürü arasındaki farkları ve konuşma diline yansımalarını sıralar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  5) Aile üyeleri, meslekler, akrabalar ile ilgili kelimeleri işaretle uygular ve cümle kurabilir. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  6) Zaman kavramı, gün, ay, yıl ve mevsim kelimelerini işaretle konuşur, cümle kurar, cümleleri anlar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  7) Zıt kelimeleri cümle içinde kullanabilir ve cümleleri anlar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  8) Sıfır – Trilyon arası rakamları işaretle gösterebilir. Gün – ay – yıl ile tarihleri gösterebilir. İşaret dili ile dört işlem matematik sorusu sorabilir ve cevap verebilir. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  9) Renkler ve hayvanlarla ilgili kelimeleri kullanabilir, cümle kurar ve cümleleri anlar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  10) Taşıtlar ve yiyecekler ile ilgili kelimeleri işaretle gösterir, cümle kurabilir ve cümleleri anlar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  11) Fiiller ve duygular ile ilgili kelimeleri işaretle gösterebilir, cümle kurabilir, cümleleri anlar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  12) İşaretlerle emir kipi cümleleri kurabilir ve cümleleri anlar. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  13) Tüm kelimeleri kapsayan cümleler kurabilir, cümleleri anlar. Cümlelerde verilen alt mesajları anlar, sorulara yanıt verir. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
  14) Tüm kelimeleri kapsayan, bağlaçlarla genişletilmiş uzun cümleleri takip eder, anlar, cümle kurabilir. Beden konumu, mimikler ve dudakların uygun kullanımını uygular.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) TİD Alfabe, TİD Tarihi ve Özellikleri, Dilbilgisi
2) Temel İşaretler ve Selamlaşma
3) Temel işaretler - Zamirler - Cümle Pratikleri
4) Sağır Kültürü I - II - III
5) Aile Üyeleri - Akrabalar - Meslekler - Cümle Pratikleri
6) Zaman Kavramı - Günler - Aylar - Mevsimler - Cümle Pratikleri
7) Zıt Kelimeler - Kelime Salatası - Cümle Pratikleri
8) Rakamlar - Tarihler - Dört İşlem Becerileri - Cümle Pratikleri - Alıştırmalar
9) Renkler- Hayvanlar - Cümle Pratikleri
10) Taşıtlar - Yiyecekler - Cümle Pratikleri
11) Fiiler - Duygular - Cümle Pratikleri
12) Emir Kipleri - Kelime Salatası- Cümle Tekrarları
13) Kelime Salatası - Cümle Pratikleri
14) Genel Tekrar - Cümle Pratikleri
Diğer Kaynaklar: 1. Makaroğlu, B., Dikyuva, H. (2015). Yabancı Dil Olarak İşaret Dili. Ankara:
Ankara Üniversitesi Yayınları
2. Atila, M. (2013). Konuşan Eller - Temel İşaret Dili. İstanbul: İlgi ve Kültür Sanat
Yayınları
3. Oral, Z. (2016). Türk İşaret Dili Çevirisi. İstanbul: Siyasal Kitabevi
4. Dikyuva, H., Maharoğlu, B., Arık, E. (2015). Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı.
Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını
5. Duke, I. (2009). The Everything Sign Language Book. ABD: Simon & Schuster

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Program Kazanımları
1) Teknolojinin her alanda bir gereklilik olduğu günümüzde teknoloji üretmek ve devamlılığını sağlamak tüm kurumlar için zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'de ve tüm dünyada, donanım ve yazılım çözümleri sunabilecek nitelikli teknik kadroya her zaman ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Üretilen yaratıcı ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için yazılım konusunda uzman bireylerin yetişmesi önem arz etmektedir. Bilgisayar Programcılığı bölümümüz; temel programlama ve algoritma geliştirme teknikleri, güncel programlama dilleri, proje yönetimi metodolojileri, veri tabanı yönetimi, ağ sistemleri ve donanım konularında yetkin ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teknik uygulama ve teorik içeriğin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen ve ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri dersler de sunulmaktadır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme 6 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 2
Genel Sınava Hazırlanma 7 14
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 94
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3