ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ADL 124
Ders İsmi: Ceza Hukuku Bilgisi
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 1 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Şeyda Betül Ekin

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Türk Ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, ceza hukukuna egemen olan ilkeler
ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun
unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, cezalar ve güvenlik tedbirleri ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran
nedenler ve ceza hukukundaki sık karşılaşılan bazı suç tipleri konusunda öğrencinin bilgi sahibi olması
amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Suç ve ceza kavramlarını tanımlamak. Ceza hukukuna egemen olan ilkeleri açıklamak. Suç genel teorisini
açıklamak. Suçun unsurlarını ve suçun özel görünüş şekillerini tanımak. Cezalar ve güvenlik tedbirleri ile
ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenleri açıklamak. Hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçları
tanımak. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçları tanımak. Malvarlığına karşı suçları tanımak. Kamu idaresinin
güvenilirliği ve işleyişine karşı suçları tanımak.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Suç ve ceza kavramlarını tanımlayabilir. 2. Ceza hukukuna egemen olan ilkeleri açıklayabilir. 3. Suç genel teorisini ve suçun unsurları ile suçun özel görünüş şekillerini açıklayabilir. 4. Cezalar ve güvenlik tedbirleri ile ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenleri açıklayabilir. 5. Hayata, vücut ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçları tanımlayıp açıklayabilir. 6. Malvarlığına karşı suçları tanımlayıp açıklayabilir. 7. Kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı suçları tanımlayıp açıklayabilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Ceza hukukuna egemen olan ilkeleri olaylara uygulayabilir. 2. Cezalar ve güvenlik tedbirleri hakkındaki bilgilerini günlük hayatta karşısına çıkan hukuki olaylara uygulayabilir. 3. Günlük hayatta karşısına çıkan bazı suçları (hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçları, malvarlığına ve kamu idaresinin işleyişi ve güvenilirliğine karşı suçları) tanıyabilip bahsi geçen suçların tipik özelliklerini somut olaylara uygulayabilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Suç tiplerini ayırt edebilir. 2. Suçun özel görünüş şekillerini değerlendirebilir. 3. Ceza hukukunun kaynaklarını kullanabilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Ceza Hukukuna Giriş, Ceza Hukukunun Temel Kavramları ve Ceza Hukukunun Temel
2) İlkeleri Ceza Hukukunun Kaynakları, Uygulama alanı ve Genel Olarak Suç Teorisi ve Suçun
3) Suçun Maddi Unsurları
4) Suçun Manevi Unsurları
5) Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Cezanın Bireyselleştirilmesi
6) Genel Olarak Hukuka Uygunluk Nedenleri, Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali
7) Görevin Yerine Getirilmesi, Hakkın Kullanılması, İlgilinin Rızası
8) Suça Teşebbüs, İştirak
9) Suçların İçtimaı (Kanunların İçtimaı, Zincirleme Suç, Fikri İçtima)
10) Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları (Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ile Para Cezaları)
11) Hayata Karşı Suçlar
12) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
13) Malvarlığına Karşı Suçlar
14) Kamu İdaresinin Güvenirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar
Diğer Kaynaklar: ** Hakeri, H., Ceza Hukuku: Genel Hükümler/Temel Bilgiler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 15. Baskı,
Astana Yayınları, Ankara 2018.
** Özbek/Doğan/Bacaksız, Ceza Genel Hukuku: Temel Bilgiler, Güncellenmiş Gözden Geçirilmiş 10. Baskı,
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir.
2) İktisadi, siyasi ve sosyolojik konular dahil disiplinler arası analiz becerisi vardır.
3) Temel mevzuatı, öğretiyi ve içtihatları bilir.
4) Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisine sahiptir
5) Mesleki iletişim becerileri vardır.
6) Somut uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk kuralını tespit eder ve uygular.
7) Mevzuat, içtihat ve öğreti araştırma tekniklerini kullanır.
8) Hukuki ihtilafları ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan değerlendirir.
9) Uyuşmazlığın çözümü sürecinde taraflarının ihtiyaçlarını dikkate alır.
10) Zaman baskısı altında çalışma yeteneğini geliştirir.
11) Karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır.
12) Hakkaniyet bilinciyle mesleğini hiç kimsenin denetimi gerekmeksizin özveriyle yapar.
13) Mevzuat, içtihat ve öğreti taraması yapmayı bilir.
14) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder.
15) Güncel gelişmeleri izleyerek bunları etkin bir biçimde mesleğinde kullanır.
16) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanır.
17) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar.
18) Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak, mesleğinde düzenli olarak takip ettiği güncel gelişmeleri uygular.
19) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır.
20) Sosyal ilişkilerinde hukuk düzenine, etik ilkelere ve toplumsal değerlere uygun davranır
21) Mesleki bilgisini gerektiğinde gündelik dilde ifade ederek toplumun her kesimiyle iletişim kurar

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0