EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE301
Ders İsmi: Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem- Uygulamalı Ders (Kd-UD)
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
4 8 8 10
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR. GÖR. MELEK IŞIK

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Normal doğum eyleminin seyri,doğumun evrelerini ve risk faktörleri, farklı prezantasyonlar,Doğum ağrısı ve yönetimi (nonfarmakolojik yöntemleri kullanarak) becerilerini kazanmak, gebeye verilen aktif doğum pozisyonlarını tanımak ve doğum eyleminin ilerlemesini sağlamak üzere uygulayabilmek ve takip etmek, doğum sonu dönem özellikleri ve anne ve bebek bakımı konularının kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Öğrecilerin, normal doğumun fizyolojisi, evreleri, vücudun doğuma cevabı, doğum ağrısı, annenin doğuma hazırlığı, doğumun birinci, ikinci ve üçüncü evresinde izlem, anne ve bebeğin değerlendirilmesi ve izlemi, erken postpartum dönemde emzirmenin başlatılması, postpartum dönemde annenin bakımı ile ilgili bilgileri kavrayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ebelerin normal doğum eylemindeki görev , yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir. Normal doğum kavramını , doğum eyleminin fizyolojisini ve doğum eyleminde rol oynayan faktörleri açıklayabilir. Normal doğum eyleminde risk ifade eden durumları ve normalden sapmaların neler olduğunu açıklayabilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Normal doğum süreci boyunca anne ve fetüsü değerlendirerek gerekli olan ebelik girişimlerini uygulayabilir. Doğum sonu dönemde yenidoğanı değerlendirerek gerekli ebelik bakımını uygulayabilir. Doğum sonu dönemde anneyi değerlendirerek gerekli olan , ebelik bakım planını oluşturabilir. Doğum sonu dönemde annede gelişebilecek riskli durumları tespit ederek gerekli ebelik girişimlerini uygulayabilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Normal doğum süreci boyunca anne ve fetüsün takibi ve değerlendirmesi sonucu elde ettiği bulguları karşılaştırabilir.
  2) Doğum sonu dönemde anne ve bebeğin takip ve değerlendirilmesi sonucunda elde ettiği bulguları karşılaştırabilir. Doğum ağrısı ile baş etmede kullanılabilecek nonfarmakolojik yöntemleri tartışabilir

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Normal Doğum Eylemi (Doğum Eyleminde Rol Oynayan Faktörler, Doğum Objesi, Doğum Kanalı, İtici Güçler)
2) Doğum Eyleminin Fizyolojisi (Doğum Eylemini Başlatan Faktörler, Doğum Eyleminin Başlama Belirtileri, Gerçek ve Yalancı Doğum Ağrıları Arasındaki Farklılıklar)
3) Doğumun Evreleri ve Doğum Eyleminin Mekanizması-1 (Fetusun Pozisyon Değişiklikleri, Eylemin Birinci Evresi, Eylemin İkinci Evresi ve Partograf Kullanımı)
4) Doğumun Evreleri-2 (Eylemin Üçüncü Evresi, Eylemin Dördüncü Evresi)
5) Doğum Ağrısı ile Baş Etme-1 (Fizyolojisi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi)
6) Doğum Ağrısı ile Baş Etme-2 (Doğum Ağrısında Kullanılan Non-farmakolojik Yöntemler)
7) Doğum Eyleminde Kullanılan İlaçlar
8) Epizyotomi Uygulaması ve Bakımı
9) Eylemin Birinci Evresinde Annenin Bakım ve İzlemi
10) Eylemin İkinci ve Üçüncü Evresinde Annenin Bakım ve İzlemi
11) Eylemin Dördüncü Evresinde Annenin ve Yenidoğanın Bakım ve İzlemi
12) Doğum Sonu Dönem ve Doğum Sonu Döneme Uyum
13) Doğum Sonu Dönemde Laktasyon ve Emzirme-I
14) Doğum Sonu Dönemde Laktasyon ve Emzirme-II
Diğer Kaynaklar: Taşkın ,L.,Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği,Geliştirilmiş III.Baskı,Sistem Ofset Matbaacılık,Ankara 2013
Taşkın.L.,Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum.Palme Yayıncılık,I.Baskı,Ankara 2002
Cunningham fg, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Haulth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics 21 Edition.McGraw-Hill companies 2001.
Lodermilk,D.,Perry,S.,Maternity & Women’s Health Care,Mosby Company,Eighth Editiion,Printed in the United States of America,2004.
Daloğlu T.,Görak G.,Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri,Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti.,İstanbul 2002

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 2 3 2 2
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 2 2
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır 3 3 3
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. 1 3 2 3
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir. 2
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar. 1
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır 1
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 1 3 3
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar. 2 1 1 1
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 1 1
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar 2 2 2 2
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular. 1 2
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 1

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj 13 % 15
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 56
Laboratuvar
Uygulama 14 84
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 14 84
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik 14 14
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 16 32
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma 14 14
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 1 8
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 8
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 302
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 10