EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBF117
Ders İsmi: İlk ve Acil Yardım
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Elif Paklacı

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin ilk yardıma ilişkin temel kavramlar, kurallar ve ilkeler hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Bu ders; ilk yardım ile ilgili temel kavramları, kanama, yaralanma, şok, travma, zehirlenme ve sistemlere yönelik acil durumlarda ilk yardım uygulamaları ve hasta bakımını kapsar.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) İlk yardım uygulamaları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Temel yaşam fonksiyonlarını doğru değerlendirir.
  2) Temel yaşam fonksiyonlarını doğru değerlendirebilir.
  3) İlk yardım müdahalesi gerektiren olayları tanır.
  4) İlk yardım konusunda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
  5) İlk yardım müdahalesi gerektiren olayları tanıyabilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda ilk yardımcı olarak sorumluluk alır.
  2) Kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda ilk yardımcı olarak sorumluluk alabilir.
  3) Kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda kendi ve çevre güvenliği sağlama konusunda yeterli bilince sahiptir.
  4) İlk yardım müdahalesi gerektiren olayları 112 ekibi ile iletişim kurabilir
  5) İlk yardım müdahalesi gerektiren olayları 112 ekibi ile iletişim kurabilir.
  6) Kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda kendi ve çevre güvenliği sağlama konusunda yeterli bilince sahiptir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Genel İlk yardım Bilgileri
2) Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3) Temel Yaşam Desteği
4) Yetişkinlerde ve Çocuklarda Yabancı Cisim Tıkanmaları ve ilk yardım
5) Kanamalarda ilk yardım
6) Şok ve ilk yardım
7) Yaralanmalarda ilk yardım
8) Yanıklarda ilk yardım
9) Ortopedik aciller ve ilk yardım
10) Zehirlenmelerde ilk yardım
11) Kardiyovasküler, nörolojik, pulmoner ve metabolik aciller ve ilk yardım
12) Çevresel aciller ve ilk yardım
13) Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
14) Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
Diğer Kaynaklar: • Kaplan M., Çakar F. (2023) Temel İlk Yardım Uygulamaları. İstanbul tıp Kitapevi, İstanbul.
• Cander B. (2022) İlk ve Acil Yardım. İstanbul tıp Kitapevi, İstanbul.
• Olgun N., Eti Aslan F., Kuğuoğlu S. (2001) Acil Bakım. Ed: Şelimen D., 2.Baskı. Yüce Yayım A.Ş. , İstanbul.
• Eti Aslan F., Olgun N.(2014).Erişkinlerde Acil Bakım. Akademisyen Tıp Kitabevi. Ankara.
• Sheeys’ Emergency Nursing
• Erdil, .F, Elbaş Özhan, N.(2001); Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Aydoğdu-Ofset Ltd.Şti, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara.
• Karadakovan, A., Eti Aslan, F. (2010); Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 1. Ed. Nobel Tıp Kitabevi, Adana.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

2

4

4

1

5

7

2

2

6

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 3
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 3 3 3
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 1 % 10
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar 14 28
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 14
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 100
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3