EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE205
Ders İsmi: Ebelikte Cerrahi Hastalıklar
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Acar AREN

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Cerrahi Hastalıklar ile ilgili temel kavramlar, kurallar ve ilkeleri bilmek
Dersin Hedefi: Bu dersin hedefi; öğrenciye cerrahi girişim gerektiren hastalığı olan hastanın, ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgi davranış yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cerrahi Hastalıklar ile ilgili temel kavramlar, kurallar , ilkeler ve uygulamaları bilir
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Cerrahi Hastalıklar ile ilgili temel kavramlar, kurallar ve ilkeleri uygular. 2. Cerrahi asepsi ve antisepsi ilkelerini uygular. 3. Ameliyat öncesi bütüncül yaklaşımla ebelik bakım süreci doğrultusunda hasta hazırlığını planlayarak uygular. 4-Ameliyat sırası ve sonrasında bütüncül yaklaşımla ebelik süreci doğrultusunda hasta bakım ilkelerini planlayarak gerekli bakımı uygular.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Cerrahi hastasına bakım verirken etik kuralları uygular

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Cerrahinin Gelişimi Klasik Cerrahiden Laparoskopik Cerrahiye
2) Yara İyileşmesi
3) İnsizyonlar
4) Sütür Teknikleri Cerrahi El Aletleri
5) Sıvı-Elektrolit Dengesinin Korunması
6) Asit Baz Dengesi / Şok Tanı ve Tedavisi
7) Yanıklar /Fıtıklar
8) PREOPERATİF ve POSTOPERATİF HASTA BAKIMI / TRAVMAYA YAKLAŞIM
9) Batın Travması / Akut Apandisit
10) GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİ HASTALIKLARI /PERİANAL BÖLGE HASTALIKLARI
11) KARACİĞER CERRAHİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ / SAFRA KESESİ CERRAHİ HASTALIKLARI
12) PANKREASIN CERRAHİ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ /MEME HASTALIKLARI ve CERRAHİ TEDAVİSİ
13) ENDOKRİN CERRAHİSİ/ CERRAHİ BRANŞLAR I (KALP DAMAR CERRAHİSİ -GÖĞÜS CERRAHİSİ-ÇOCUK CERRAHİSİ -PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİ)
14) CERRAHİ BRANŞLAR II(BEYİN CERRAHİSİ - GÖZ CERRAHİSİ-KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİ-TRANSPLANTASYON CERRAHİSİ) / CERRAHİ BRANŞLAR III (ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ - ÜROLOJİ-JİNEKOLOJİ -OBSTETRİK) / Cerrahi Masa Düzenlemesi ve Cerrahi Setler
Diğer Kaynaklar: 1.Erdil F.,Özhan Elbaş N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara
2-.UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon, Ameliyathane Talimat ve Protokolleri,Ayrıntı Basımevi,Ankara.
Yardımcı Kaynaklar:
1-GROAH L.(1996) Perioperative Nursing.A.Simon&Schuster Company,USA.
2-3.HATUN Ş.(1999) Hasta Hakları [Patient Rights]. İletişim Yayınları, İstanbul. 3.ÖZTEKİN D.S.(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği,Medikal Yayıncılık,İstanbul 4.Colin D.Johnson , john Cumming(1998)Temel Cerrahi Teknikler

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 3
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 3 3 3
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir. 3
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 42 % 0
Laboratuar 0 % 0
Uygulama 0 % 0
Uygulama Sınavı 0 % 0
Küçük Sınavlar 0 % 0
Ödev 0 % 0
Sunum 0 % 0
Projeler 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Makale Kritik 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Modül Grup Çalışması 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme 0 % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma 0 % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme 0 % 0
Uygulama Tekrarı vb. 0 % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 0 % 0
Proje Hazırlama + Sunma 0 % 0
Rapor Hazırlama + Sunma 0 % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu 0 % 0
Kurul-Committee 0 % 0
Yazma Ödev Dosyası 0 % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 14
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 128
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4