EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE106
Ders İsmi: Ebelik Tarihi ve Etik
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): MELEK IŞIK

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ebe'nin Görev yetki ve sorumluluklarını bilmek. Mesleki kimlik oluşturulmak ve meslek etiğini kavramak.
Dersin Hedefi: Ebelik mesleğinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamaları, tarihsel gelişimini, temel etik ilkelerini kavramak. Ebelerin mesleki özelliklerini ebelik felsefesi bakış açısıyla kavramak. Kadının yaş dönemleri boyunca üreme sağlığı sorunları ile birlikte yaşadığı etik problemleri analiz etmek.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ebelik mesleğinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamaları bilir. Ebelerin mesleki özellikleri , görev , yetki ve sorumluluklarını bilir. Mesleki kimlik ve meslek ahlakı kavramlarını bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Deontoloji'nin Temel ilkelerini çalışma ortamında uygular. Ebeliğin mesleki özelliklerini çalışma ortamında kullanır. Çalışma ortamında mevzuata uygun davranır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ebelik mesleğini, etik kurallara bağlı ve temel ebelik felsefesi bakış açısıyla gerçekleştirerek ekip içerisinde yerini alır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Ebelik mesleğinin tarihsel süreci
2) Mesleki anlamda ebelik
3) Ebelik Felsefesi
4) Ebelik ve Etik
5) Obstetride Etik ve Malpraktis
6) Yardımcı Üreme Teknikleri Uygulamalarında Etik Yaklaşımlar
7) Kadın Vücudu ve Etik-1
8) Kadın Vücudu ve Etik-2
9) Kadın yaş dönemlerinde Etik Sorunlar-Çocukluk
10) Kadın yaş dönemlerinde Etik Sorunlar-Ergenlik
11) Kadın yaş dönemlerinde Etik Sorunlar-Yetişkinlik ve Menapoz
12) Taşıyıcı Annelik
13) Kadına Yönelik Şiddet
14) Stigmatizasyon
Diğer Kaynaklar: Kızılkaya Beji N. (2015). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. TNSA-2018 Raporu Ebelik Uygulamalarında Profesyonel Etik, Çevirmenler; Nermin Ersoy, Müesser Özcan, Ayla Ergin, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. Tıp Etiği ve Mahremiyet, Gürkan Sert, Babil Yayınları, 2008. Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, Hulusi Köker, Gevher Nesibe Tıp Fak. Yayınları, 1998. Kozier B, Erb G, Berman AJ, Burke K. Fundamentals of Nursing. New Jersey: Prentice Hall Health, 2008.
2. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. St Louis: The C.V. Mosby Company, 2003. Kadıoğlu, M. , Hotun Şahin, N. (2015). Stigmatizasyon (Damgalama) ve Kadın. Sağlık ve Toplum Yıl:25 , Sayı: 3 Eylül-Aralık 2015.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar. 3
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 3
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 3
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular. 3
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 14
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 4 8
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 1 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 73
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2