Ebelik
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

SAKIP PEKİN
Bölüm Başkanı
E-posta: sakip.pekin@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Çağın gerekliliklerine uygun, alanında kaliteli ve nitelikli hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, ebelik felsefesini ve etik değerleri
benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip profesyonel ebeler yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ebelik alanında Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmuş olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olan öğrenciler
Ebelik programına kayıt yaptırabilme hakkına sahip olurlar. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterlerine göre kabul edilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programda belirtilen tüm dersleri, uygulama ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisine sahip olmuş olan öğrenciler
diploma almaya hak kazanırlar.
Fakültemiz ebelik bölümü mezuniyet kriterleri Resmi Gazetede yayınlanan Değişik:RG-31/12/2009-27449 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki
şekliyle kabul edilmiştir.
a) 100 doğum öncesi gebe izlemi ve bakımı
b) 40 sağlıklı gebe kadının gebelik takibi ve bakımı
c) 40 riskli gebe kadının gebelik takibi ve bakımı
d) 40 normal doğumu yaptırma
e) Makat doğuma aktif olarak katılma (1 veya 2 makat doğum)
f) 100 lohusa izlemi ve bakımı (muayene dahil),
g) 100 normal yenidoğan izlemi ve bakımı
h) 20 riskli yenidoğan izlem

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kurumdan alıp başarılı oldukları derslerden
muaf olmak için başvuruda bulunurlar. Muafiyet istekleri, üniversitenin ilgili mevzuatı temel alınarak, ilgili dersi veren öğretim elemanının da
görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

1 - Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
2 - Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
1) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
2) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
3) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
3 - Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
1) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
2) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
3) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
4) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
5) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
6) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
7) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
8) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının
toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır.

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ:

Program Çıktıları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
2) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
3) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
2) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
2) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
2) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
3) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.