BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES706
Ders İsmi: Diyabet ve Beslenme
Ders Yarıyılı: 6. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Ceren İşeri

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Diyabet, dünyada sıklığı giderek artan kronik bir hastalıktır ve tıbbi beslenme tedavisinin dahil edildiği yaşam tarzı değişikliği diyabet yönetimin temel taşıdır. Dersin amacı diyabet tedavisinde kullanılan kanıta dayalı yaklaşımların tanınması, bireye özgü tıbbi beslenme tedavisi seçeneklerinin tartışılması ve pratik uygulamaların yapılmasıdır.
Öğrencilere diyabetli bireyde beslenme tedavisi ve eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, Ulusal ve Uluslaraası Kılavzular ışığında mevcut gelişmeleri aktarmak hedeflenmektedir.
Dersin Hedefi: Diyabette tıbbi beslenme tedavisinin önemi ve etkinliği açıklanır.
Diyabet yönetiminde multidisipliner yaklaşımın önemi ve etkinliği açıklanır.
Diyabet tedavisinde kullanılabilecek kanıta dayalı beslenme modelleri açıklanır.
Yeni tanı almış diyabetli ve spesifik popülasyona yaklaşım metodlarını kanıta dayalı olarak açıklar

Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Diyabet epidemiyolojisi ve diyabetin önemi konusunda bilgi sahibi olur. Diyabette ve diyabetten korunmada beslenmenin önemini güncel veriler ışığında kavrar. Diyabet diyetisyenliği konusunda bilgi sahibi olur Diyabette medikal tedavi ile uyumlu beslenme önerileri konusunda bilgi sahibi olur. Diyabette multidipliner yaklaşımın önemin kavrar. Diyabet diyetisyenliğinin ve mevcut literatürün gelişime katkıda bulunacak çalışmaların planlanması ve yürütülmesi konusunda fikir ve bilgi sahibi olur.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) 1. Diyabet nedir? Diyabet türleri nelerdir?
2) 2. Diyabetin medikal tedavi
3) 3. Yeni tanı almış diyabetliye yaklaşım
4) 4. Yeni tanı almış diyabetliye beslenme önerileri
5) 5. Diyabette tedavisinde beslenme modelleri
6) 6. İnsülin kullanan hastanın beslenmesi
7) Karbonhidrat sayımı ve diyabet yönetimi
8) Ara sınav
9) 9. Karbonhidrat sayımı 1. Basamak
10) 10. Karbonhidrat sayımı 2. Basamak
11) 11. Karbonhidrat sayımı 3. Basamak
12) 12. Diyabet Tedavisinde Multidispliner Yaklaşım (hekim gözüyle diyabet)
13) 13. Diyabet Tedavisinde Multidispliner Yaklaşım (diyabet hemşiresinin gözünden diyabet)
14) 14. Diyabet Tedavisinde Multidispliner Yaklaşımın (egzersiz uzmanı gözünden diyabet ve egzersiz)
15) Spesifik popülasyonlar için dİyabette beslenme tedavisi
16) Final sınavı
Diğer Kaynaklar: 1. Diyabetin Önlenmesi ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Beslenme Tedavisi Rehberi, Diyabet Diyetisyenliği Derneği, 2019
2. Diabetes Mellitus Ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi Ve İzlem Kılavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2022,
3. American Diabetes Association Guide to Nutrition Therapy for Diabetes, 3rd Edition Author(s): Author(s): Marion J. Franz, MS, RD, CDE, and Alison B. Evert, MS, RD, CDE, Eds. 3. edition
4. American Diabetes Association Professional Practice Committee; 5. Facilitating Positive Health Behaviors and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 1 January 2024; 47 (Supplement_1): S77–S110. https://doi.org/10.2337/dc24-S005
5. Alison B. Evert, Michelle Dennison, Christopher D. Gardner, W. Timothy Garvey, Ka Hei Karen Lau, Janice MacLeod, Joanna Mitri, Raquel F. Pereira, Kelly Rawlings, Shamera Robinson, Laura Saslow, Sacha Uelmen, Patricia B. Urbanski, William S. Yancy; Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report. Diabetes Care 1 May 2019; 42 (5): 731–754. https://doi.org/10.2337/dci19-0014


Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 16 160
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 16 192
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 16 32
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 16 160
ARA SINAV (Vize) 16 16
Genel Sınava Hazırlanma 16 192
GENEL SINAV (Final) 16 16
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 782
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 26