BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU-Z-211
Ders İsmi: Şarap Kültürü
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 1
Öğretim Dili:
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Dilek CEYHAN

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders daha önce hiç şarap bilgisi olmayan herkese kapsamlı bir temel şarap bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bu derste antikiteden günümüze şarabın tarihini, şarabın stilini ve kalitesini etkileyen faktörlerle başlıca şarap yapım tekniklerini ve üzüm çeşitlerini, şarabın servisi ve saklanmasını, sistematik şarap tadımını ve temel yemek-şarap eşleşmesi kurallarını öğreneceklerdir.
Dersin Hedefi: Bu ders daha önce hiç şarap bilgisi olmayan herkese kapsamlı bir temel şarap bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bu derste antikiteden günümüze şarabın tarihini, şarabın stilini ve kalitesini etkileyen faktörlerle başlıca şarap yapım tekniklerini ve üzüm çeşitlerini, şarabın servisi ve saklanmasını, sistematik şarap tadımını ve temel yemek-şarap eşleşmesi kurallarını öğreneceklerdir.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) - Şarabın tarihteki yerini ve gelişimine yön veren başlıca olayları öğreneceklerdir.
  2) - Şarap nedir sorusunu yanıtlayabilir, farklı karakterdeki şarap çeşit ve stillerini ayırt edebilirler.
  3) - Üzüm yetiştirme ve ilgili etiket terimleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
  4) - Şarap yapım süreçlerini açıklayabilirler.
  5) - Dünyanın önemli şarap bölgelerini ve şaraplık üzümlerini sıralayabilirler.
  6) - Sistematik şarap tadımı ve temel yemek-şarap eşleşmeleri yapabilirler.
  7) - Şarabın nasıl saklanması gerektiği bilir ve başlıca şarap hatalarını ayırt edebilirler.
  8) - Şarap servisi yapabilirler.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Giriş: Şaraba dair temel kavramlar
2) Şarap nedir? Şarap tarihine kısa bir bakış ve modern şarabın evrimi
3) Dünyada üzüm yetiştiriciliği 1
4) Dünyada üzüm yetiştiriciliği 2
5) Bağda üzüm yetiştiriciliği 1
6) Bağda üzüm yetiştiriciliği 2
7) Şarap yapımının temelleri: Beyaz şaraplar
8) Şarap yapımının temelleri: Roze ve kırmızı şaraplar
9) Şarap yapımının temelleri: Köpüklü, tatlı ve fortifiye şaraplar
10) Sistematik şarap tadımına giriş ve değerlendirme
11) Şarabın saklanması, servis edilmesi, yaygın şarap hataları
12) Yemek-şarap uyumunun temel prensipleri
13) Beyaz şarap yapımında kullanılan başlıca üzüm çeşitleri
14) Kırmızı şarap yapımında kullanılan başlıca üzüm çeşitleri
15) Dünyadaki önemli şarap bölgeleri ve etiket okuma
Diğer Kaynaklar: • Jancis Robinson ve Hugh Johnson, “The World Atlas of Wine”, Mitchell Beazley
• Julia Harding ve Jancis Robinson, “The Oxford Companion to Wine”, Oxford University Press
• “Şaraplar: Etiketin Arkasına Bakmak”, Wine & Spirit Education Trust (WSET)
• “Şarap Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları”, International Wine and Spirits Academy (IWSA)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir.
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur.
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0