EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU-K-311
Ders İsmi: Türkiye Kafkasya Orta Asya İlişkileri
Ders Yarıyılı: 8. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Çağlar Özer

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya politikalarını,  bölgedeki ülkelerle arasındaki tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra benimsediği dış politikalar da şekillendirmektedir. Türkiye, SSCB’nin dağılmasından sonra yeni bağımsızlıklarına kavuşan tarihi - kültürel, dostluk - kardeşlik ilişkisi bulunan Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini yeniden kurgulamak ve bu ülkelere yönelik yeni politikalar oluşturmak durumunda kalmıştır. Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya politikalarının bölge ülkeleri ve küresel güçlerin (ABD,Rusya, AB, Çin) de içinde olduğu bir uluslararası yapısal durum içerisinde analiz edilmesi amaçlanmıştır.


Dersin Hedefi: Öğrencileri Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile Küresel Aktörler (ABD,Rusya, AB, Çin) ve bölge politikaları hakkında bilgilendirmek, Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Politikalarını bölge ülkeleri ve küresel güçlerin de içinde olduğu uluslararası yapısal durum çerçevesinde sistem ve devlet seviyesinde yapılan analizler kapsamında öğretmek amaçlanmıştır.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Öğrencilerin Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile Küresel Aktörler (ABD,Rusya, AB, Çin) ve bölge politikaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, 2. Bu bağlamda Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Politikaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak konu hakkında analiz yapabilme yeteneğini geliştirmek.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Kavramsal Çerçeve ve Genel Bilgiler
2) Jeopolitik Konum ve Mücadele,
3) Tarihi Süreç,
4) Hazar Denizi’nin Yeni Statüsü,
5) Petrol Boru Hatları, Doğal Gaz Boru Hatları,
6) Bölge Ülkeleri İçin Önemi, İzlenen Strateji ve Politikalar
7) Bölge Ülkeleri İçin Önemi, İzlenen Strateji ve Politikalar
8) Ara Sınav
9) Bölge Ülkeleri İçin Önemi, İzlenen Strateji ve Politikalar
10) Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerine Stratejik Bakışının Temel Esasları Genel, Türkiye - Rusya İlişkilerinde Denge Arayışı,
11) Türkiye’nin Kuzey Kafkasya Politikası,
12) Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası,
13) Türkiye’nin Orta Asya Politikası ,
14) Türkiye’nin İran Politikası,
15) Sonuç ve Değerlendirme
16) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar: UAİ’e Giriş (Prof.Dr.Tayyar Arı)
UAİ Teorileri (Prof.Dr.Tayyar Arı)
UAİ ve Dış Politika (Prof.Dr.Tayyar Arı)
UA Hukuk (Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı)
Siyasi Tarih (Prof.Dr.Baskın Oran)
UAİ Teorik Tartışmalar(Prof.Dr.Hasret Çomak)
UA Güvenlik (Prof.Dr.Hasret Çomak)
Hazar Bölgesi’nde Enerji Mücadelesi ve Türkiye (Dr.Çağlar Özer)


Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 51
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 1