EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU-H-312
Ders İsmi: Uluslararası İnsancıl Hukuk
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Şener Çelik

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste, uluslararası hukukun en teknik alanlarından olan uluslararası insancıl hukukun (silahlı çatışma hukuku) kapsamı, tarihsel gelişimi, güvenceye aldığı haklar, taraflara yüklediği sorumluluklar, yazılı kaynakları, teamülleri ve temel ilkeleri öğretilecektir. Bu kavramların ve temel hukuk ilkelerinin, özellikle uluslararası insancıl hukukun temel düzenleyici anlaşması olan Cenevre Sözleşmeleri'nde ne şekilde kodifiye edildiği incelenecek, uluslararası nitelikteki silahlı çatışmalar ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışamlarda nasıl uygulandığı, hangi maddelerin, kime, ne tür hak ve sorumlulukları sağladığı belirlenecektir. Sonuç olarak, öğrencilerin sözkonusu ilke ve normları sözleşme kapsamındaki maddelere göre değerlendirerek kavraması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefi: Dersin hedefi, öğrencilerin uluslararası insancıl hukukun amacını, sağladığı güvenceleri, temel kaynakları anlama becerisi edinmesine yardımcı olmak; bu alandaki ilkeleri ve normaları hukuki kavramlar kullanarak açıklama yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler bu dersin sonunda uluslararası insancıl hukuku doğru olarak tanımlayabilir.
  2) Temel kaynakları inceledikleri vakalara göre yorumlayabilirler.
  3) Öğrendikleri temel bilgileri kullanarak, uluslararası nitelikte olan ve olmayan silahlı çatışmaları analiz edebilirler.
  4) Silahlı çatışmalarda hangi ilke, norm, sözleşme maddesi ve teamüllerin ihlal edildiğini hukuki argümanlarla tartışarak değerlendirebilirler.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Uluslararası İnsancıl Hukuka Giriş. Uluslararası İnsancıl Hukukun Tanımı. Uluslararası İnsancıl Hukukun Tarihsel Gelişimi.
2) Haklı Savaş ve Savaş Hukuku. Savaşın meşruiyeti. Gerekçeleri. Uluslararası nitelikte olan ve olmayan silahlı çatışmaların temel ilkeleri.
3) İnsancıl Hukukun Temel İlkeleri. Ayırt Etme İlkesi. Askeri Gereklilik İlkesi. Orantılılık İlkesi.
4) İnsani Davranış İlkesi. Adil Yargılanma Hakkı. Uluslararası Ceza Hukuku Düzenlemesi. Önemli Davalar.
5) Kültürel Varlıkların Korunması. Kültürel varlık tanımı. Maddi ve maddi olmayan kültürel varlıklar. Temel düzenlemeler. Örnek ihlaller.
6) İç Savaşlarda Hukuki Statü Sorunu. Uluslararası Çatışmalarda Hukuki Statü. Uluslararası Olmayan Çatışmalarda Hukuki Statü. Muhasamata Doğrudan Katılma.
7) Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Hukuku. Ceza Hukuku Kavramı. İnsancıl Hukuk ile Ortak Yönü. Uluslararası Ceza Hukukunun Kaynakları. Uluslararası Ceza Mahkemeleri.
8) Ara sınav
9) Postmodern Savaş, Teknoloji ve Hedefli-Öldürme. Savaşın 21. yüzyılda yeni anlamı. Yeni savaş ve savunma teknolojileri. Operasyonel ve hukuki açıdan hedefli-öldürme.
10) Siber Saldırılar ve Meşru Müdafa. Saldırı suçu olarak siber saldırı fiili. Hukuki sonuçları.
11) Yapay Zeka ve Uluslararası Hukukta Sorumluluk. Otonom silah sistemlerinin kullanımı. Saldırı suçu kapsamında analiz. Sorumluluk ilkesi kapsamında değerlendirme.
12) Vaka Çalışması: Suriye
13) Vaka Çalışması: Afganistan
14) Vaka Çalışması: Ukrayna
15) Genel Değerlendirme
16) Final sınavı
Diğer Kaynaklar: Solis, Gary D. (2010). The law of armed conflict, International humanitarian law in war. New York: Cambridge University Press.
Solis, Gary D., Fred L. Borch, (2010). Geneva conventions. New York: Kaplan.
Kocatepe, Atalay (2020). Soru ve cevaplarla harp hukuku el kitabı, Cilt I-II. İstanbul: Milli Savunma Üniversitesi.
Taşdemir, Fatma, Gökhan Albayrak (2018). Uluslararası insancıl hukuk, Kavramlar, ilkeler ve yeni gelişmeler. Ankara: Adalet.
Sav, Özden (2015). Uluslararası insancıl hukuk açısından savaş ve barış hukuku, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları
Çelik, Şener (2021). ABD'nin Afganistan dosyası, Uluslararası hukukun sonu, İstanbul: Doğu Kitabevi.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 16 32
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize) 1 2
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 36
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 1