BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES712
Ders İsmi: Sporcu Beslenmesi
Ders Yarıyılı: 8. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Mestan Hüseyin ÇİLEKCİ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Spor performansının önemli bir parçası olan beslenme ile ilgili temel ilkeleri, performansı artırmaya yönelik beslenme uygulamalarını ve ergojenik destekleri, vücut bileşimini özel durumdaki sporcuların beslenme özelliklerini öğretmek.
Dersin Hedefi: Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji ve makro besin öğeleri, sporcuların mikro besin öğeleri, antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme özellikleri, sıvı tüketiminin önemi, ergojenik yardım, vücut kompozisyonu ve ağırlık kontrolü, farklı koşullarda egzersizde beslenme özellikleri konularında etkili öğrenmenin sağlanması
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sporcuların enerji, makro besin ögeleri gereksinimlerini öğrenir.
  2) Sporcuların mikro besin ögeleri gereksinimlerini öğrenir. Özel Durumlarda (kadın, çocuk, vejetaryen sporcularda beslenme özelliklerini öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında beslenme özelliklerini kavrar.
  2) Ergojenik yardımı tanımlar, karşılaştırmalar yapar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sıvı tüketiminin önemini anlar, önerilerde bulunur.
  2) Sporculara özgü vücut kompozisyonunu kavrar, yorumlar ve ağırlık kontrolü yapar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Spor, egzersiz, fiziksel aktivite ile ilgili temel kavramlar
2) Spor diyetisyeni çalışma alanları
3) Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi
4) Sporcularda genel beslenme ilkeleri
5) Sporcularda makro besin öğeleri gereksinimi
6) Sporcularda mikro besin öğeleri gereksinimi
7) Ara Sınav
8) Sporcularda enerji gereksinimi
9) Sporcularda sıvı tüketimi
10) Ergojenik öğeler
11) Sporcularda müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme
12) Sporcularda müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme
13) Sporcularda vücut kompozisyonu
14) Genel tekrar
15) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar: 1.Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD, GB, 2001.
2.Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.), Human Kinetics, USA, 1997. 3.Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown Benchmark, USA, 1995. 4.Howley, E., Frank, B.D, Health and Fitness Instructor's Handbook, third ed Human Kinetics, USA, 1997. 5.Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme, Damla Matbaacılık, Ankara, 2000.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 2 3 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 3 3 2 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 2 3 3 2 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 3 3 3 2 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 3 3 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 3 2 3 3 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 2 2 3 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 2 3 2 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 2 2 3 3 2 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 3 1 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3 3 2 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 3 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 2 3 2

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 24
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 10 10
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 2 8
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 5 20
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 8 16
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 94
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3