BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES700
Ders İsmi: Beslenme Ekolojisi
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Beyzanur Çamlıbel

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlarını öğrenmek, çevresel faktörlerin beslenme üzerinde etkisini değerlendirmek, sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimleri yorumlamak, sürdürülebilir beslenmenin temel ilkelerini öğrenmektir.
Dersin Hedefi: Çevresel ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimleri kavrayabilmek, farklı ülkelerin mutfaklarını ve beslenme alışkanlıklarını bilmektir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ekolojinin tanımını öğrenir.
  2) Çevresel faktörler ve beslenme ilişkisini bilir.
  3) Farklı ülkelerin beslenme özellikleri hakkında bilgi edinebilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimleri yorumlayabilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Çeşitli dönemler arasında beslenme alışkanlıklarındaki değişimi yorumlayabilir.
  2) Sosyo-ekonomik faktörlerin ve inaçların beslenme kültürüne etkilerini anlatabilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Ekolojiye Giriş
2) Beslenme Ekolojisinde Temel Kavramlar ve Genel Bakış
3) Beslenme Alışkanlıklarını/Diyet Örüntüsünü Etkileyen Çevresel Etmenler
4) Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Beslenme Uygulamalarında Oluşan Değişimlere Genel Bir Bakış ve Antik Çağda Beslenme
5) Sanayi Devrimi ve Sonrasında Yaşam Tarzı, Ekoloji ve Diyet Örüntüsü
6) Türk Mutfağı ve Avrupa Ülkelerinde Beslenme Alışkanlıkları
7) Sürdürülebilir Beslenme
8) Vize Haftası
9) Gıda Değer Zincirinin Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi ve Yiyecek Tercihlerinin Çevresel Etkisi
10) Sürdürülebilir Besin Sisteminde Endokrin Bozucuların Yeri
11) Bitki Bazlı Süt Alternatifleri
12) Bitki Bazlı Et Alternatifleri ve Yapay Et
13) Obezite ve Sürdürülebilir Olmayan Diyetler
14) Sürdürülebilir Çevreyi Destekleyen Kuruluşlar ve Projeler
15) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar: *Kutluay Merdol T, Tarihten Günümüze Toplumlar ve Beslenme Alışkanlıkları, Türk Halk Kültürü araştırma ve Tanıtım Vakfı yayın, 1998.
*Baysal A, Kutluay Merdol T, Sasır H ve diğerleri. Türk Mutfağından örnekler, Kültür Bakanlığı, 1993. *Belge M, Tarih Boyunca Yemek kültürü, 2001. 4.Goodman Al, Dufour D, Pelto G. Nutritional Anthropology, 1999.
*Fumey G, Etcheverria O. Dünya Mutfakları Atlası, 2007. 6.www.as.ua.edu (Nutritional Anthropology)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 2 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 3 3 2 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 2 3 3 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 2 3 3 2 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 3 3 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 3 3 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 3 3 3 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3 2 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 3 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 2 3 3 3 2 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 3 2 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 3 3 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 2 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 21
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 7 25
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 90
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3