BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES715
Ders İsmi: Enteral ve Parenteral Beslenme
Ders Yarıyılı: 7. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Reşit Ender PEHLİVANOĞLU

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Enteral ve parenteral beslenmenin temel ilkelerinin, uygulama metotlarının, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin ve bu ürünlerin bileşimlerinin kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Enteral ve parenteral beslenme yöntemlerini açıklayabilme, enteral ve parenteral beslenme endikasyonlarını ve kontraendikasyonlarını anlatabilme, hastanın beslenme durumunu ve gereksinimlerini değerlendirebilme konularında yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Enteral ve parenteral beslenme ile ilgili ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Enteral ve parenteral beslenme alanında beslenme ile ilgili yaklaşımları kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, bilgiyi paylaşır ve multidisipliner ekip çalışması yapma becerisine sahip olur.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Enteral ve parenteral beslenme alanında sahip olduğu bilgi birikimini kullanma ve sağlık alanındaki diğer meslek grupları ile iş birliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alma konusunda yetkinlik kazanır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Enteral ve parenteral beslenmeye giriş
2) Enteral ve parenteral beslenmenin tarihçesi
3) TPN tanımı, türleri, yöntemleri
4) TPN endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları
5) TPN ürünleri, ürün içerikleri
6) Nütrisyonel durumun değerlendirilmesi ve gereksinim hesaplamaları
7) Ara sınav
8) Enteral beslenmeye giriş
9) Enteral beslenme endikasyon ve kontrendikasyonları
10) Hastalarda biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi, antropometrik değerlendirmeler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi
11) Enteral ürünler, ürünleri uygulama yolları
12) Enteral beslenme komplikasyonları
13) Enteral ürün seçimi ve sınıflandırması
14) Terapötik etkili enteral ve parenteral beslenme ürünleri
15) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar:

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 2
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 2 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 2 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 2 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 2 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100