BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES703
Ders İsmi: Besin, Besin Öğesi ve İlaç Etkileşimi
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Yağmur KAYA

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Klinikte kullanılan ilaç grupları ile besin, besin ögesi etkileşimlerini öğretmek ve tıbbi medikasyona göre diyet planlamayı sağlamak.
Dersin Hedefi: Çeşitli ilaç ve ilaç grupları ile besin ve besin ögeleri arasındaki etkileşimler; İlaç tedavisinin beslenme durumuna etkisi; ilaçlar ile karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve mineraller arasındaki etkileşimler gibi konulara hakim olabilmektir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hangi besin veya besin gruplarının hangi ilaçlarla etkinliğinin değişebileceğini öğrenir. Bazı ilaç gruplarının emilim ve biyoyararlanımına etki eden besin ögesi ve besinler hakkında bilgi edinir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) İlaçların beslenme ile ilişkili yan etkileri hakkında bilgiler edinir ve bunu diyet uygulamalarında kullanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) İlaçların makro ve mikro besinlerle etkileşimi hakkında edinilen bilgi ve beceriyi diyet hazırlamada yararlanır, Sağlıklı bir yaşam için ilaç-besin etkileşimini günlük yaşamımıza adapte edebilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Genel giriş
2) Beslenme açısından ilaç metabolizması
3) Besin-İlaç Etkileşimleri
4) İlaç alımı ve karbonhidrat etkileşimi
5) İlaç alımı ve protein etkileşimi
6) İlaç alımı ve lipid etkileşimi
7) Ara Sınav/Vize Sınavı
8) İlgili bir vakayı interaktif olarak tartışma
9) İlaç alımı ve vitamin etkileşimi
10) İlaç alımı ve mineral etkileşimi
11) Alkol, çay, kahve-ilaç etkileşimi
12) Önemi ilaç grupları ile besin, besin ögesi etkileşimleri
13) İlgili bir vakayı interaktif olarak tartışma
14) İlgili güncel bir makaleyi sunma ve interaktif olarak tartışma
15) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar: 1. Handbook of Drug-Nutrient Interactions. Joseph I. Boullata., Vincent T. Armenti. Humana Press, (2010). 2. Nutrient-Drug Interactions. Kelly Anne Meckling. CRC/Taylor&Francis. (2007) 3. Diyet El Kitabı. Hatiboğlu Yayınevi (2011) 4. Modern Nutrition in Health and Diseases. Ed. Shils M.E., Ross A.C., Caballero B.J., Cousins R.J. Modern Nutrition in Health and Disease. Lippincott Williams & Wilkins. (2012). 5. Advanced Nutrition and Human Metabolism. Sareen S. Gropper, Jack L. Smith, James L. Groff. Wadsworth Cengage Learning. (2009). 6. Nutrition in Clinical Practice. David L. Katz. Lippincott Williams & Wilkins. (2001). 7. Issues and choices in clinical nutrition practice. Abby S. Bloch. Lippincott Williams & Wilkins. (2007) 8. Besin-İlaç Etkileşimi. Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Yayını:1, Ankara (1999) 9. Konuyla ilgili diğer kitaplar ve güncel makaleler

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 2 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 3 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 2 2
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 1 2 2
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 3 2
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 10 10
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 12 24
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 2 8
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 5 10
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 6 12
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 80
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2