BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 835
Ders İsmi: Sanat, Kültür ve Tarih
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 1
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Aylin Kılıç Cepdibi

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı, Antik dönemden 17. yüzyıla sanat ve kültür tarihi çeşitli sanat eserleri aracılığıyla incelemek;
İnsan ile mitolojik "varlıklar", tanrılar; insan ile güç ve iktidar arasındaki ilişkilerin sanatsal boyuta nasıl yansıdığı interdisipliner bir yaklaşımla ele almk;
Daha açık bir ifadeyle mimari, heykel, resim, film, müzik gibi çeşitli türde sanat eserleri tarih, politika, felsefe gibi sosyal bilimlerin çeşitli dallarının yardımıyla çok yönlü bir okumaya tabi tutmak.
Böylece, "görünenin arkasındaki", ayrıntıların irdelenmesiyle ve kültürel, tarihsel, politik süreçleri bilmek suretiyle keşfetmeye çalışmaktır.
Dersin Hedefi: Öğrenciler, sanatın anlamı; bir yapıtı sanat eseri haline getiren unsurlar hakkında bilgi sahibi olmak;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Antikiteden 17. yüzyıla Batı sanat tarihindeki belli başlı akımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Fikirlerini ortaya koyarken kanıtları, nedenleri, varsayımları ve sonuçları belirli bir tutarlılık çerçevesinde analitik bir biçimde örgütleme yeterliliği kazanacaklardır.
Estetik anlayışlarını geliştirecekler; düşüncenin ve duygunun sofistike ifadesinin verdiği estetik zevki deneyimleyeceklerdir.
Sanat eserlerinin zaman içinde geçirdikleri dönüşümleri öğreneceklerdir.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler, sanatın anlamı; bir yapıtı sanat eseri haline getiren unsurlar hakkında bilgi sahibi olur. Antikiteden 17. yüzyıla Batı sanat tarihindeki belli başlı akımlar hakkında bilgi sahibi olur. Fikirlerini ortaya koyarken kanıtları, nedenleri, varsayımları ve sonuçları belirli bir tutarlılık çerçevesinde analitik bir biçimde örgütleme yeterliliği kazanır. Estetik anlayışlarını geliştirir, düşüncenin ve duygunun sofistike ifadesinin verdiği estetik zevki deneyimler. Sanat eserlerinin zaman içinde geçirdikleri dönüşümleri öğrenir.
  2) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler Öğrenciler, sanatın anlamı; bir yapıtı sanat eseri haline getiren unsurlar hakkında bilgi sahibi olur.
  3) Antikiteden 17. yüzyıla Batı sanat tarihindeki belli başlı akımlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler Öğrenciler, sanatın anlamı; bir yapıtı sanat eseri haline getiren unsurlar hakkında bilgi sahibi olur. Antikiteden 17. yüzyıla Batı sanat tarihindeki belli başlı akımlar hakkında bilgi sahibi olur. Fikirlerini ortaya koyarken kanıtları, nedenleri, varsayımları ve sonuçları belirli bir tutarlılık çerçevesinde analitik bir biçimde örgütleme yeterliliği kazanır. Estetik anlayışlarını geliştirecekler; düşüncenin ve duygunun sofistike ifadesinin verdiği estetik zevki deneyimler. Sanat eserlerinin zaman içinde geçirdikleri dönüşümleri öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler, sanatın anlamı; bir yapıtı sanat eseri haline getiren unsurlar hakkında bilgi sahibi olur.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sanat eserlerinin zaman içinde geçirdikleri dönüşümleri öğrenir.
  2) Fikirlerini ortaya koyarken kanıtları, nedenleri, varsayımları ve sonuçları belirli bir tutarlılık çerçevesinde analitik bir biçimde örgütleme yeterliliği kazanır.
  3) Estetik anlayışlarını geliştirir, düşüncenin ve duygunun sofistike ifadesinin verdiği estetik zevki deneyimler.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Sanat Nedir? Kelimenin Anlamı Üzerine Değerlendirmeler Neden Sanat Eserine bakarız? Sanatsal Bakışımızı Nasıl Geliştirebiliriz?
2) Antik Yunan ve Roma’da Sanatın Anlamı
3) Antik Yunan ve Roma’da Sanatın Anlamı
4) Ortaçağlara Giriş Sanatta Din: Hıristiyanlığın Cüretkarlığı
5) Sanatta Din: Hıristiyanlık ve Batı Sanatı
6) Bruneleschi’nin “İyi ve Kötü Yönetimler Alegorisi”
7) ARASINAV
8) Rönesans Dönemi Rönesans Neden Floransa’da Başladı? Rönesans Kültürü ve Hümanizm
9) Floransa Cumhuriyeti ve Sanatta Cumhuriyetçi Düşüncenin İzleri
10) Rönesans’ın Büyük Ustaları: Donatello ve Raphael
11) Yüksek Rönesans ve Protestan Reformasyonu: Michelangelo’ya Yakından Bakmak
12) Rönesans İnsanı Olarak Leonardo da Vinci’yi Anlamak
13) Genel Değerlendirme
14) Sınava Hazırlık
Diğer Kaynaklar: • Herbert Read, Sanatın Anlamı, Çev. Nuşin Asgari, İstanbul, Hayalperest Yayınları, 2. Baskı, 2017.
• Giorgio Vasari, Sanatçıların Hayat Hikayeleri, Çev. Elif Gökteke, İstanbul, Sel Yayıncılık, 2. Baskı, 2013.
• Lionelli Venturi, Resme Nasıl Bakılır?, Çev. Esra Ermert, İstanbul, Hayalperest Yayınları, 2. Baskı 2021.
• Daniel Aresse, Yakın Bakış, İstanbul, Metis Yayınları, 2015.
• Mini Dev SANAT Kitabı, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2008.
• Antikçağ’dan Günümüze Sanatta MİTOLOJİ, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2007.
• Nilüfer Öndin, Rönesans Düşüncesi ve Resim Sanatı, İstanbul, Hayalperest Yayınları, 2016.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

3

5

2

4

5

6

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir.
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur.
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 15 15
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 15
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 2 2
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 3 3
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 37
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 1