DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: DNT4006
Ders İsmi: Periodontology II
Ders Yarıyılı: 7. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 4 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: DNT 306 - Periodontology I
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): PROF. SERDAR ÇİNTAN, PROF. CANSU BAŞEĞEMEZ, Assist. Prof. GÖKHAN KASNAK, Assist. Prof. EMRE CANTÜRK URAL, Assist Prof. LİUBOV KARAGÜLLE

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: To distinguish advanced periodontal diseases, to know treatment approaches and to interpret this information in professional practice
Dersin Hedefi: To comprehend the principles and basics of periodontal surgical treatment, to learn the instruments used in regenerative and resective periodontal surgery, to comprehend the mechanism of wound healing after periodontal treatments.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Learns to evaluate patients according to periodontal disease risk factors.
  2) Explains the relationship between periodontal diseases and systemic diseases.
  3) Learns the mechanisms in the destruction of the alveolar bone.
  4) Classifies gingival recessions. Comprehends the treatment methods to be applied in gingival recessions.
  5) Knows the concept of periodontal regeneration.
  6) Recognizes the biomaterials used in the repair of bone defects.
  7) Knows the drugs to be used in periodontal diseases.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Will be able to apply advanced examination methods
  2) Will be able to plan and predict the results of surgical periodontal treatment.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Evaluate the application and results of basic periodontal surgery techniques.
  2) Can regulate the time, type and dose of local or systemic drug use.
  3) Knows the progression of periodontal disease and evaluates the involvement of systemic factors and presents the necessary treatment approaches.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Occlusion and Periodontal Health
2) Periodontal abscesses and pericoronitis
3) Endo-perio lesions
4) The Role of Systemic and Local Antimicrobial Agents in Periodontal Disease Treatment
5) Types of periodontal bone defects
6) Furcation Defects and Treatment
7) Anatomical Structures in Periodontal Surgery
8) Periodontal surgery: Incision techniques and flap designs
9) Periodontal surgery: Resective osseous surgery
10) Periodontal surgery: Regenerative osseous surgery
11) Graft materials and barrier membranes used in periodontal surgery
12) Enamel matrix proteins and autologous blood products used in periodontal surgery
13) Suture materials and techniques
14) Post-operative wound healing and wound care
15) Causes, classification and treatment algorithms of gingival enlargements
16) Gingivectomy, gingivoplasty and surgical crown-lengthening
17) Electrosurgery applications
18) Laser applications in periodontology
19) Periodontology and other branches of dentistry: Orthodontics
20) Periodontology and other branches of dentistry: Restorative Dentistry
21) Periodontal Treatments of Medically Compromised Patients
22) Desquamative gingivitis
23) HIV and periodontium
24) Halitosis
25) Periodontal splints
26) Risk assessment and determination of prognosis in periodontal treatment
27) Host modulation
28) Tooth sensitivity and treatment
Diğer Kaynaklar: ** Wolf, H. F., Rateitschak, K.H., Hassell, T. M. `Color Atlas of Dental Medicine Periodontology. 3rd revised and expanded ed., Thieme 2005.
**NEWMAN AND CARRANZA'S CLINICAL PERIODONTOLOGY, Michael G. Newman, Henry H. Takei, Perry R. Klokkevold, Fermin A. Carranza 13TH ED, SAUNDERS
** LINDHE'S CLINICAL PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY, 7TH ED, WILEY-BLACKWELL
**PERİODONTOLOJİ AKIL NOTLARI, ÖZEN TUNCER-CENKER ZEKİ KOYUNCUOĞLU, 1. BASKI, GÜNEŞ KİTABEVİ
**HER YÖNÜYLE PERİODONTOLOJİ,Prof. Dr. Valerie Clerehugh, Dr. Aradhna Tugnait ve Prof. Dr. Robert J. Genco,ESRA GÜZELDEMİR (ÇEVİRİ ED), DENTSEM
**Çağlayan G. Periodontoloji ve İmplantoloji., İstanbul 2018.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program Kazanımları
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir.
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir.
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir.
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular.
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir.
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir.
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular.
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür.
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır.
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir.
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur.
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır.
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular.
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir.
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir.
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 26 56
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj 26 84
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 25 27
ARA SINAV (Vize) 2 2
Genel Sınava Hazırlanma 26 26
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 196
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 6