BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES713
Ders İsmi: Bariatrik ve Metabolik Cerrahide Beslenme
Ders Yarıyılı: 7. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Nida ACAR

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu değerlendirme ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturma konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası izlemini değerlendirme, diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları çözümleyebilme, besin desteği ve diyet tedavisi ile multidisipliner çalışmayı yürütebilme konularına dair bilgi ve beceri sahibi olunması hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bariatrik cerrahi endikasyonları, kontraendikasyonları ve yöntemleri, bariatrik cerrahi yöntemleri ile ilintili olarak söz konusu olabilecek beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları konusunda bilgi sahibi olur.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bariatrik cerrahide beslenme durumunun değerlendirilmesi ve izlenmesi konusunda beceri kazanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hastanın bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası gereksinimlerinin hesaplanması, bariatrik cerrahi hastalarının komplikasyonlarının sınıflandırılması, hastaya uygun beslenme tedavisi planının oluşturulması konusunda yetkinlik kazanır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Bariatrik cerrahi tarihçesi
2) Bariatrik cerrahi endikasyonları ve kontraendikasyonları
3) Bariatrik cerrahi yöntemleri
4) Bariatrik cerrahide ekibin önemi
5) Bariatrik cerrahide beslenme durumunun değerlendirilmesi
6) Bariatrik cerrahide makrobesin ögelerinin düzenlenmesi
7) Ara sınav
8) Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi
9) Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programları
10) Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları
11) Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları-I
12) Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları-II
13) Bariatrik cerrahi sonrası beslenme ve metabolik durumun izlenmesi
14) Genel tekrar
15) Final sınavı
Diğer Kaynaklar: "1. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 13, 2012
2. Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, (2008).
ISBN: 978-975-92058-1-2
3. Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, (2013). ISBN: 978-975-8322-57-2
4. Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, (2013)
5. Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler"

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 2 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 2 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 2 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 3 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 2
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 2 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 2 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 2 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 1 20
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 25
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 89
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2