EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBF113
Ders İsmi: Fizyoloji
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Erman Caner Bulut

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İnsan fizyolojisinin temel çalışma mekanizmalarını öğrenmek
Dersin Hedefi: İnsan organizmasını oluşturan hücre, organ ve sistemlerin fonksiyonel mekanizmalarını ve bu fonksiyonel süreçler arasındaki ilişkileri değerlendirmek.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hücre ve tüm organ sistemlerinin fonksiyonel ve fizyolojik işleyiş mekanizmalarını bilir
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Organ sistemlerinin birbiri arasındaki etkileşimi açıklar
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Tüm organ sistemlerinin birbiri ile etkileşimini ve buna dayanarak bir bütün olarak insan organizmasının fizyolojik işleyişini açıklar

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Fizyolojiye Giriş
2) Hücresel Fizyoloji
3) Kas Fizyolojisi
4) Kan Fizyolojisi
5) Kardiyovasküler sistem fizyolojisi; kalp
6) Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi; Dolaşım
7) Solunum Sistemi Fizyolojisi
8) Üriner Sistem Fizyolojisi
9) Sindirim Sistemi Fizyolojisi
10) Sinir sistemi fizyolojisi; Sinir Sistemi ve Merkezi Sinir Sistemine Giriş
11) Sinir Sistemi Fizyolojisi ;Periferik Sinir Sistemi
12) Sinir Sistemi Fizyolojisi: Duyusal Sinir Sistemi
13) Endokrin Sistem Fizyolojisi
14) Üreme Sistemi Fizyolojisi
Diğer Kaynaklar: Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Physiology, Academy Press and Publishing, 2nd Edition (2012)

Hall, J. E. (2015). Guyton and hall textbook of medical physiology (13th ed.). W B Saunders.

Ganong, W.F. (2003) Review of medical physiology, 21st Ed., Lange Medical Books, McGraw-Hill, New York.

Widmaier, E. P., Raff, H., Strang, K. T., & Vander, A. J. (2008). Vander's human physiology: The mechanisms of body function.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2012). Introduction to the human body: the essentials of anatomy and physiology. Ninth edition. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 1 1 1
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 1 1 1
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir. 1 1 1
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır 2 1
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. 2
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir. 1 2
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar. 1 2 1
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 2
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar. 2 2
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 1 2 2
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0