BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES408
Ders İsmi: Seminer-II
Ders Yarıyılı: 8. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 2 1 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES301 - Anne ve Çocuk Beslenmesi | BES302 - Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | BES303 - Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- I | BES304 - Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- II | BES305 - Toplu Beslenme Sistemleri I | BES306 - Toplu Beslenme Sistemleri II | BES307 - Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | BES308 - Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler):

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı ve sunmayı öğretmek.
Dersin Hedefi: Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makalelerin nasıl okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araştırır
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Araştırılan verilerden bir seminer hazırlar ve sunar.
  2) Araştırılan verileri bir rapor halinde hazırlar.
  3) Profesyonel sunum hazırlamayı öğrenir.
  4) Farklı sunumlar hakkında eleştiri yapabilme pratiği kazanır.
  5) Hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların çözülmesine yönelik yanıtların verilmesi becerisi kazanır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenerek raporların yazılması
2) Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenerek raporların yazılması
3) Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenerek raporların yazılması
4) Konu ile ilgili bulunan materyallerin incelenerek raporların yazılması
5) Yazılan raporun seminer sunumu olarak hazırlanması
6) Yazılan raporun seminer sunumu olarak hazırlanması
7) Ara sınav
8) Yazılan raporun seminer sunumu olarak hazırlanması
9) Yazılan raporun seminer sunumu olarak hazırlanması
10) Yazılan raporun seminer sunumu olarak hazırlanması
11) Seminer sunumlarının yapılması
12) Seminer sunumlarının yapılması
13) Seminer sunumlarının yapılması
14) Seminer sunumlarının yapılması
15) Final
Diğer Kaynaklar:

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

6

7

5

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 2 3 3 3 2 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 3 3 2 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 3 3 3 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 2 3 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 2 3 3 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 2 3 3 3 2 2 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 2 3 2 3 3 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 2 3 3 3 3 2
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 3 2 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 2 3 3 3 3 2
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 2 3 3 3 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 3 3 3 3 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 2 3 3 3 2 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 2 3 3 3 2 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi
Laboratuvar
Uygulama 14 28
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik 10 20
Makale Yazma 14 28
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası 5 15
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 10 10
Proje Hazırlama + Sunma 14 14
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 10 20
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 165
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5