BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES304
Ders İsmi: Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- II
Ders Yarıyılı: 6. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 2 4 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES101 - Beslenme İlkeleri-I | BES102 - Beslenme İlkeleri-II | BES303 - Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- I
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Gamze AKBULUT

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yetişkin hastalıklarının tıbbi beslenme tedavisinde teorik bilgi ve pratik uygulamaların öğrenilmesi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Yetişkin hastalıklarında beslenme tedavisinin planlanabilmesi.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bazı yetişkin hastalıklarının patafizyolojik süreçlerini, tanı ve tedavilerini kavrar ve beslenme ile ilişkisini kurar.
  2) Bazı yetişkin hastalıklarının tıbbi diyet tedavisi ilkelerini kavrar.
  3) Bazı yetişkin hastalıklarına özgü tıbbi diyet tedavisi çözümlerini yapar.
  4) Bazı yetişkin hastalıklarının diyet çözümüne uygun menüleri ve diyet önerilerini yazar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Kemik Eklem Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
2) Karaciğer Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
3) Karaciğer Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
4) Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
5) Böbrek Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
6) Hemodiyaliz ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
7) Ara Sınav
8) Periton Diyalizi ve tıbbi beslenme tedavisi
9) Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
10) Test Diyetleri
11) Enfeksiyon Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
12) Yanık ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
13) Solunum Sisteni Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
14) Besin İlaç Etkileşimleri
15) Final Sınavı
Diğer Kaynaklar: Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Mercanlıgil SM, Şahin H, Akbulut G, Yıldıran H (editörler), Ankara Nobel Tıp Kitapevi, 2021.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 3 3 3 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 3 3 3 3
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 3 3 3 3
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 3 3 3
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 3 3 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 3 3 3 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 3 2 3 3
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 3 3 2 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 3 3 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 3 3 3 3
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 3 3 3 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 3 2 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 3 3 2 3
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 3 2 3 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama 14 28
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 2 4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 11 28
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 6 6
ARA SINAV (Vize) 1 7
Genel Sınava Hazırlanma 8 8
GENEL SINAV (Final) 1 7
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 116
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3