BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES208
Ders İsmi: Besin Mikrobiyolojisi
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 1 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğretim Üyesi Nazan ESEMENLİ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Gıdalarda bulunan mikroorganizmalarla ilgili temel kavramların bilmek, gıdaların mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, gıda koruma yöntemleri, indikatör mikroorganizmalar gıda kaynaklı hastalıkların kavramak.
Dersin Hedefi: Mikroorganizmalar ve gıdalar, gıdaların kontaminasyon kaynakları, mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler), gıda koruma yöntemleri (kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi), gıdalarda indikatör mikroorganizmalar (hijyen ve sanitasyon indikatörleri), gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolunü anlayabilme
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Canlı sistemleri anlamaya yönelik deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme
  2) Canlı sistemleri ve işleyişini açıklayabilme
  3) Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi
  4) Biyolojik problemleri çözmeye yönelik deney, uygulama ve analiz yapabilme
  5) Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığı
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Biyolojik uygulamalar için modern teknik ve araçları kullanabilme becerisi
  2) Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi
  3) Bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi
  4) Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinc
  2) Çağın biyolojik gelişimlerini takip etme bilinci
  3) Mesleki özgüven geliştirebilme

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Besin mikrobiyolojisine giriş mikropların genel etkileri
2) Besinlerde toksin ile zehirlenme yapan bakteriler ve toksinlerin özellikleri
3) Besine bağlı enfeksiyonlara neden olan bakteriler
4) Besinlerle bulaşarak besin zehirlenmeleri yapan bakterilere devamı bakterilerin özellikleri besin enfeksiyon ve intoksikasyonlarının oluşum ve seyirleri
5) Besine bağlı enfeksiyonlara neden olan bakteriler
6) Besin kaynaklı mikotoksijenik funguslar
7) Ara Sınav
8) Besin kaynaklı virüsler
9) Besin ve su kaynaklı parazitler
10) Su mikrobiyolojisi
11) Besinlerin saklanması
12) Besinlerde mikrobiyal bozulmalar
13) Besin allerjisi besin intoleransı gluten alerjisi
14) Besin mikrobiyolojisi özeti
15) Final
Diğer Kaynaklar: "1. Basitleştirilmiş Klinik Mikrobiyoloji Mark Gladwin William Trattler-Ceren Karahan
2. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi İrfan Erol
3. Gıda Mikrobiyolojisi Osman Erkmen
4. Gıda Mikrobiyolojisi Mustafa Tayar Canan Dokuzlu
5. Medical Microbiology Lange Medical Book Karen C.Caroll Stephan A. Morse Steve Miller"

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar 14 14
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 42
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 121
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4