BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES103
Ders İsmi: Temel Kimya-I
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 2 4 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğretim Üyesi Rümeysa Emine Cebecioğlu

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: kimyanın temel bilgilerini öğretmek, problem çözme ve doğru düşünme yeteneğini geliştirmek.
Dersin Hedefi: Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağ, bağ teorilerini öğrenmek
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini kavrar. Kimyasal bağları, kimyasal reaksiyonları bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kimyanın temel kavramları ve ilkelerini açıklar. Kimyasal bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve reaksiyonlarını açıklar. Gazların özelliklerini kullanarak problemleri çözer.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ana dilini etkin kullanır ve bu sayede iletişim becerilerini geliştirir. Bağımsız çalışma özelliğini kazanır. Sorgulama yeteneği gelişir. Neden-sonuç ilişkisini kurar. Bu derste öğrendiği bilgileri,diğer temel ve klinik bilim derslerinde kullanır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Maddenin özellikleri ve ölçümü
2) Atomlar ve atom kuramı
3) Kimyasal bileşikler
4) Kimyasal Bileşikler
5) Kimyasal Tepkimeler
6) Sulu çözelti tepkimelerine giriş
7) Ara sınavlar
8) Gazlar
9) Gazlar
10) Atomun elektron yapısı
11) Atomun elektron yapısı
12) Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri
13) Kimyasal bağ ve bağ teorileri
14) Final sınavları
Diğer Kaynaklar: General Chemistry: Principles and Modern Applications, Petrucci, Harwood, Herring, New York

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 2 2 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 2 2 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 1 2 2
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 3 2 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 2 1 2
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 2 2 2
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 1 2 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 1 2 3
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 2 2 3
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 2 2 2
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 1 2 3
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 3 2 2
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 2 2
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 1 2 3
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 2 2 2

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Laboratuar 14 % 20
Uygulama 0 % 0
Uygulama Sınavı 0 % 0
Küçük Sınavlar 0 % 0
Ödev 0 % 0
Sunum 0 % 0
Projeler 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Makale Kritik 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Modül Grup Çalışması 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme 0 % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma 0 % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme 0 % 0
Uygulama Tekrarı vb. 0 % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 0 % 0
Proje Hazırlama + Sunma 0 % 0
Rapor Hazırlama + Sunma 0 % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Rapor Teslimi 0 % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu 0 % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar 14 28
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize)
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final)
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 70
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2