BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 972
Ders İsmi: Radyasyondan Korunma
Ders Yarıyılı: 8. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Duygu ŞEN BAYKAL

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Radyasyonun zararlı etkilerini bilmek. Zararlı etkilerinden korunmayı kavramak.
Dersin Hedefi: Radyasyonun özelliklerini bilmek. Çevreye olan etkilerini, zararlarını kavramak.
Zararlı etkilerinden korunabilmek için mümkün yollar hakkında bilgi sahibi
olmak.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Radyasyon kavramını derinlemesine tanır ve tüm özelliklerini bilir. 2. Radyasyonun madde ile etkileşim biçimlerini bilir. 3. İyonize radyasyonun insan vücudu üzerindeki etkilerini bilir. 4. Radyasyondan korunmak için uygulanabilecek prensipleri bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 5. Kendisini ve çevresindekileri radyasyona karşı korur. 6. Radyasyon Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde sahip olduğu hakları bilir. 7. Radyasyon ölçme sistemlerini kullanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 8. Tehlike durum planları hazırlayabilme ve görev alır. 9. Radyasyondan temel korunma prensiplerini uygular ve görevini bu kurallar çerçevesinde gerçekleştirir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Radyasyon Tanımı ve Özellikleri
2) Radyasyonun Madde ile Etkileşimi
3) Doğal ve Yapay Radyasyon Dozu ve Birimleri
4) Dedektörler ve Çalışma Prensipleri
5) Dokuda İyonlaşma
6) Radyasyonun Hücresel Düzeyde Etkileri I
7) Radyasyonun Hücresel Düzeyde Etkileri II
8) Radyasyonun Vücutta Oluşturabileceği Erken Dönem Hasarlar
9) Radyasyonun Vücutta Oluşturabileceği Geç Dönem Hasarlar
10) Öldürücü Doz Olasılığı ve Değerleri
11) Radyasyonun Embriyo Üzerindeki Etkileri
12) Radyasyondan Korunma Yöntemleri ve Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
13) Çalışanın Kendisini Radyasyondan Koruması
14) Hasta ve Hasta Yakınını Radyasyondan Koruma
Diğer Kaynaklar: 1. Radyasyon Sağlık Riskleri ve Tanısal Radyasyondan Korunma, Prof. Dr. Doğan
BOR, 2017.
2. Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği (Sağlık Fiziği Uygulamalı 2. Baskı),
James E. Martin.
3. Radiation Protection and Dosimetry: An Introduction to Health Physics,
Michael G. Stabin, 2008.
4. An Introduction to Radiation Protection, by Alan Martin, Sam Harbison, Karen
Beach, Peter Cole, 2012.
5. Radyasyon Sağlığı ve Radyasyondan Korunma, Prof. Dr. Mustafa Korkmaz,
Prof. Dr. Şeyda Çolak.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir.
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur.
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 14
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 86
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2