ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 958
Ders İsmi: Cinsel Kimlik Kazanımı ve Eğitimi
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): ŞAZİYE TURAL

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: 0-18 yaş çocukların sağlıklı ve özel gereksinimli çocukların cinsel kimlik kazanımının ve eğitiminin önemi ve gerekliliğini bilmek, cinsel gelişimi destekleyici yetişkin yaklaşımı hakkında bilinç geliştirmek cinsel gelişimi destekleyici eğitim uygulamalarını değerlendirebilme ile ilgili gerekenleri kavramak.
Dersin Hedefi: 0-18 yaş grubundaki sağlıklı ve özel gereksinimli çocukların cinsel kimlik kazanımının ve eğitiminin önemi ve gerekliliğinin farkında olma; cinsel gelişimde sosyal ve fiziksel çevrenin rolü ile cinsel gelişimi destekleyici yetişkin yaklaşımı hakkında bilinç geliştirme; cinsel gelişimi destekleyici eğitim uygulamalarını değerlendirebilme ile ilgili yeterlilik kazanmak.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 0-18 yaş grubundaki sağlıklı ve özel gereksinimli çocukların cinsel kimlik kazanımının ve eğitiminin önemi ve özelliklerini bilir. 0-18 yaş grubundaki sağlıklı ve özel gereksinimli çocukların cinsel kimlik kazanımının olumlu veya olumsuz nedenlerini yorumlar. 0-18 yaş grubundaki sağlıklı ve özel gereksinimli çocukların cinsel gelişimde sosyal ve fiziksel çevrenin rolü ile cinsel gelişimi destekleyici yetişkin yaklaşımı hakkında bilinç geliştirir; cinsel gelişimi destekleyici eğitim uygulamalarını değerlendirebilir.
  2) 0-18 yaş grubundaki sağlıklı ve özel gereksinimli çocukların cinsel kimlik kazanımının ve eğitiminin önemi ve özelliklerini bilir. 0-18 yaş grubundaki sağlıklı ve özel gereksinimli çocukların cinsel kimlik kazanımının olumlu veya olumsuz nedenlerini yorumlar. 0-18 yaş grubundaki sağlıklı ve özel gereksimli çocukların cinsel gelişimde sosyal ve fiziksel çevrenin rolü ile cinsel gelişimi destekleyici yetişkin yaklaşımı hakkında bilinç geliştirir; cinsel gelişimi destekleyici eğitim uygulamalarını değerlendirebilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dersinin amacı, işleyişi, içeriği ve değerlendirme süreçlerinin tanıtılması. Kavramların tanımları
2) Toplumlarda cinselliğe bakış ve değerler
3) Cinsel kimlik kazanımı (erken çocukluk döneminde cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri)
4) Cinsel kimlik kazanımı (son çocukluk ve ergenlik döneminde cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri)
5) Cinsel kimlik gelişimininde cinsel fonksiyonları etkileyen etmenler
6) Özel gereksinimli çocuklarda cinsel gelişim ve cinsellik
7) Özel gereksinimli çocukların kendilerini koruma eğitimi
8) Vize Haftası
9) Çocuğun cinsellikle ilgi sorduğu soruları yanıtlama/Anne-babaların çocuğunun cinselliğiyle ilgili soruları
10) Çocuk istismarı (Cinsel istismar)
11) Cinsel istismar sonrası başvurulacak merkezler ve işleyişi
12) Erken çocuklukta cinsel eğitim
13) Cinsel kimlik bozukluğu
14) Cinsel işlev bozukluğu
15) Dersin genel değerlendirilmesi
16) Final Haftası
Diğer Kaynaklar: Güner.,P. (2016). Cinsel kimlik gelişimi. Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, 2(1).
Artan, İ. (2018). Cinsel Gelişim ve Eğitim. Hedef.
Özkızıklı, S. ve Okutan, N. Ş. (2015). Bebeklik ve okul öncesi dönemde cinsel gelişim ve eğitim. İ. Artan (Ed.), Cinsel gelişim ve eğitim içinde (ss. 48-60). Ankara: Hedef.
Tuzcuoğlu, N. ve Tuzcuoğlu, S. (2004). Anne ben nasıl doğdum?. İstanbul: Morpa.
Öztürk, G. M., & Gök, N. F. (2021). Erken Çocukluk Dönemine Ait Resimli Çocuk Kitaplarında Cinsel Eğitim Unsurlarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 403-419.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir.
2) İktisadi, siyasi ve sosyolojik konular dahil disiplinler arası analiz becerisi vardır.
3) Temel mevzuatı, öğretiyi ve içtihatları bilir.
4) Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisine sahiptir
5) Mesleki iletişim becerileri vardır.
6) Somut uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk kuralını tespit eder ve uygular.
7) Mevzuat, içtihat ve öğreti araştırma tekniklerini kullanır.
8) Hukuki ihtilafları ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan değerlendirir.
9) Uyuşmazlığın çözümü sürecinde taraflarının ihtiyaçlarını dikkate alır.
10) Zaman baskısı altında çalışma yeteneğini geliştirir.
11) Karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır.
12) Hakkaniyet bilinciyle mesleğini hiç kimsenin denetimi gerekmeksizin özveriyle yapar.
13) Mevzuat, içtihat ve öğreti taraması yapmayı bilir.
14) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder.
15) Güncel gelişmeleri izleyerek bunları etkin bir biçimde mesleğinde kullanır.
16) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanır.
17) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar.
18) Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak, mesleğinde düzenli olarak takip ettiği güncel gelişmeleri uygular.
19) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır.
20) Sosyal ilişkilerinde hukuk düzenine, etik ilkelere ve toplumsal değerlere uygun davranır
21) Mesleki bilgisini gerektiğinde gündelik dilde ifade ederek toplumun her kesimiyle iletişim kurar

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 13
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 21
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 42
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 120
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4