DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: DNT 310
Ders İsmi: Pathology
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Şirin Funda EREN

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: To learn the science of pathology and its function in medicine, to learn and understand the cellular and molecular changes underlying diseases
To provide knowledge of etiology and pathogenesis of certain systemic disorders
Dersin Hedefi: To understand the causes, mechanism of formation, morphological changes and clinical reflections of inflammation, immunity, cell tissue damage, hemodynamic changes and neoplasia that form the basis of their diseases. To learn the role of pathology in diagnosis
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Knows how the pathology laboratory works, diagnosis methods and evaluation of the pathology report.
  2) Knows and understands medical terminology.
  3) Understands and knows the mechanisms that cause cell damage and the body's response to damage, inflammation.
  4) Knows how the immune system works and its disorders.
  5) Knows neoplasia, knows and understands the formation mechanisms.
  6) Knows and understands hemodynamic disorders.
  7) Knows the pathological factors that people are exposed to in the environment they live in and understands the damage they cause and the prevention methods.
  8) Knows the diseases, etiopathogenesis, clinic and prognosis of the oral region.
  9) Knows the common diseases of the systems, their etiopathogenesis and their systemic reflections.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Describes the morphological changes that occur as a result of cell tissue damage.
  2) Can interpret the formation of diseases by using the concepts learned in basic pathology.
  3) Describes the morphologies of diseases seen in the oral region.
  4) Describes the morphologies of common diseases of the systems.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Defines the concepts of basic cellular pathological processes, hemodynamic disorders and inflammation types, analyzes dental approaches.
  2) Defines the concept of neoplasia and the pathology of neoplastic diseases, analyzes dental approaches.
  3) Uses oral pathology knowledge in clinical practice.
  4) Cooperates with relevant specialties in patients with health problems that require interdisciplinary practice.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Introduction to Pathology
2) Cell Adaptation Mechanisms, Cell Injury and Necrosis
3) Acute Inflammation
4) Chronic Inflammation and Tissue Healing
5) Immunology; Basic principles
6) Immunopathology
7) Hemodynamic Disorders
8) Neoplasia; Definition and biology
9) Neoplasia; nomenclature, pathogenesis
10) Neoplasia; epidemiology and clinic
11) Oral Pathology; reactive and inflammatory lesions of the mucosa
12) Oral Pathology; neoplastic lesions of the mucosa
13) Oral Pathology; odontogenic cysts and tumors and pathology of the jaw bones
14) Oral Pathology; Pathology of the salivary glands
Diğer Kaynaklar: **Robbins Basic Pathology, Tenth Ed., 2017, Kumar V, Abbas AK, Aster JC2. **Mocan Kuzey G, Özdamar Ş, Zergeroğlu S. Temel Patoloji. Birinci baskı, İstanbul, 2007 . Güneş Kitabevleri Ltd. Şti.
**Kumar, Abbas, Aster: Robbins Basic Pathology, 10th ed. 2018

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Program Kazanımları
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. 3 3 3 3 3 3 1 3 3
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. 3 3 3 3
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. 3 3 3 3
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. 3 3 3 3
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular.
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür.
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır.
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. 3 3 3
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. 3
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. 3 3 3 3
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 3 3 3 3
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 1
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular.
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. 3 3 3 3
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. 3 3 3 3
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar 7 14
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 14
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 7 7
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 72
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2