HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HSH105
Ders İsmi: Halk Sağlığı Hemşireliği II
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Sezer AVCI

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Halk sağlığı hemşireliğinin tanımını, tarihsel gelişimini ve felsefesini inceleyip, Temel Sağlık Hizmeti ilkeleri ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda toplum sağlığının ve hemşireliğin gelişen ve değişen durumunu kavratmaktır.
Dersin Hedefi: Halk sağlığı hemşireliği alanındaki temel bilgileri kavramak ve bu bilgileri uygulama ve aktarmaya aşina olmak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bilgiye ulaşma yolları, seminer hazırlama ve sunum yapma tekniklerini bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sağlığın geliştirilmesi kavramını ve sağlığın geliştirilmesinde hemşirenin rolünü bilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Temel sağlık hizmetleri ve sağlık politikaları konusunda hemşireliğin gelişen ve değişen durumunu bilir.
  2) Halk sağlığı hemşiresinin tarihsel gelişimini, tanımını ve rollerini kavrar.
  3) Halk sağlığı hemşiresinin ana-çocuk sağlığı hizmetlerindeki sorumluluğunu bilir. Halk sağlığı hemşiresinin yaşlı sağlığı hizmetlerindeki sorumluluğunu bilir. Halk sağlığı hemşiresinin okul ve adölesan sağlığı hizmetlerindeki sorumluluğunu bilir. Halk sağlığı hemşiresinin bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklamaya yönelik sorumluluğunu bilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Halk Sağlığının Tarihsel Gelişimi ve Halk Sağlığı Kavramı, Temel Sağlık Hizmetleri
2) Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Rolleri ve Görevleri
3) Toplum ve Toplumu Tanıma, Ev Ziyaretleri Süreci
4) Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri, Türkiye’de Kadın Sağlığı, Ana Sağlığı Sorunları, Türkiye’de Çocuk Sağlığının Durumu ve Halk Sağlığı Hemşireliği
5) Erkek Sağlığı ve Erkek Sağlığını Etkileyen Faktörler
6) Dünyada ve Türkiye’de Yaşlı Nüfus Sorunları
7) Okul Sağlığı Hizmetlerinin Amacı, Kapsamı, Uygulama Konuları ve Okul Çağı Çocuklarında Sağlık Problemleri
8) Adölesan Sağlığı, Adölesan Dönemde Görülen Sağlık Sorunları
9) Kronik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Hemşireliği
10) İş Sağlığı ve Çalışma Güvenliği, Meslek Hastalıkları, Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Sağlığı, Çocuk İşçiler
11) Kültürel Bakım, Kültürel Farklılıklar ve Sağlık/Hemşirelik ile İlişkisi, Transkültürel Hemşirelik
12) Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama
13) Çevre Sağlığı, Çevre Kirliliği, Atık Yönetimi, Küresel İklim Değişimi
14) Sağlık Okuryazarlığı, Dünyada ve Ülkemizdeki Durumu, Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi
Diğer Kaynaklar: 1. Güler Ç., Akın L. (2015). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Cilt:1,2,3, Baskı:3- Tıpkı Basım, Hacettepe Yayınları, Ankara.
2. Özcebe H., Ulukol B., Mollahaliloğlu S., Yardım N., ve Kahraman F.(2008). Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü. Yücel Ofset, Ankara.
3. Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlıgı Hemşireliği, Cilt 1-2, Sistem Ofset Basım ve Yayıncılık, Ankara.
4. Taşkın L. (2003). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 4. Baskı, Ankara
5. Allender A J., Rector C., Warner D K. (2010). Community Health Nursing, Promoting @Protecting the Public’s Health,7 th Edition, Philadelphia, USA.
6. Erci B. (2020). Halk Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş 3. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri
7. Erkin Ö., Kalkım A., Göl İ. (2021). Halk Sağlığı Hemşireliği. Hacettepe TAŞ.
7.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır) 1-Halk Sağlığı hemşireliği ile ilgili kavramlar ve modeller konusunda bilgi sahibidir. 2. Halk sağlığı hemşireliği uygulama alanlarına yönelik mevzuat ve politikaları tartışabilir. 3. çağdaş rollerini tanımlayabilir. 4. Halk sağlığı hemşireliğinde yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındadır ve bunları eleştirel bir yaklaşımla inceler ve adlandırır. 5- Halk sağlığı hemşireliğinin ilgi alanlarına yönelik konularda ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgi oluşturabilir. 4- Bilimsel bilgiyi elde etme kaynaklarını bilir. 5. Bilimsel yöntemlerle bilgiyi üretir, yorumlar ve tartışır. 3 3 3 3 3
1) 1-Halk Sağlığı hemşireliği ile ilgili kavramlar ve modeller konusunda bilgi sahibidir. 2. Halk sağlığı hemşireliği uygulama alanlarına yönelik mevzuat ve politikaları tartışabilir. 3. çağdaş rollerini tanımlayabilir. 4. Halk sağlığı hemşireliğinde yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındadır ve bunları eleştirel bir yaklaşımla inceler ve adlandırır. 5- Halk sağlığı hemşireliğinin ilgi alanlarına yönelik konularda ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgi oluşturabilir. 4- Bilimsel bilgiyi elde etme kaynaklarını bilir. 5. Bilimsel yöntemlerle bilgiyi üretir, yorumlar ve tartışır. 2 2 2 2 2
2) 1. Mesleki uygulamalarında etik ilkelere uygun davranır. 2. Halk sağlığı ve hemşireliği ile ilgili problemleri çözmek için yöntem geliştirir ve bu yenilikçi yöntemleri uygular. 3. Toplumda çalıştığı gruplara yönelik profesyonel yetkinliklerini kullanır ve gerektiğinde disiplinlerarası çalışmaları yürütür. 3 3 3 3 3
2) 1.Mesleki uygulamalarında etik ilkelere uygun davranır. 2. Halk sağlığı ve hemşireliği ile ilgili problemleri çözmek için yöntem geliştirir ve bu yenilikçi yöntemleri uygular. 3. Toplumda çalıştığı gruplara yönelik profesyonel yetkinliklerini kullanır ve gerektiğinde disiplinlerarası çalışmaları yürütür. 3 3 3 3 3
3) 1. Alan çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 2. Halk sağlığı ve meslekle ilgili konularda politik kararlara katılımda aktif rol üstlenir. 3 3 3 3 3
3) 1.Alan çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 2. Halk sağlığı ve meslekle ilgili konularda politik kararlara katılımda aktif rol üstlenir. 3 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma 2 % 20
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final 1 % 60
Rapor Teslimi 2 % 20
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 15 30
Beyin Fırtınası 15 30
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 28
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 14 14
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma 14 28
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 14 28
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize)
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final)
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 256
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 8