HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tezli yüksek lisans programı en az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten ve kredisiz seminer dersinden ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse
yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programında ders kredi yükünü tamamlamak için azami süre dört yarıyıldır. Dört yarıyıl içerisinde derslere ilişkin kredi yükünü tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenci; ilk iki yarıyılda ders kredi yükünü tamamlamak ve sonrasında en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir. Azami süreler içerisinde gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.