SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SOH104
Ders İsmi: İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Uğur Tekin

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders, sosyal hizmet öğrencilerinin insan haklarının tarihsel gelişimini, felsefi temellerini, hak kavramının felsefi-sosyolojik politik çerçevesini ve insan hakları ile sosyal hizmet arasındaki ontolojik bağı eleştirel bir biçimde tartışabilmelerini ve baskı, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik biçimlerini anlamalarını ve eleştirel bir biçimde tartışabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin Hedefi: Bu dersin hedefi, sosyal hizmet öğrencilerinin insan haklarının tarihsel gelişimini, felsefi temellerini, hak kavramının felsefi-sosyolojik politik çerçevesini ve insan haklarının sosyal hizmetteki yerini anlayıp açıklayabilmesidir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1) Evrensel İnsan haklarını bilir. 2) İnsan haklarının ve demokrasinin gelişmesinde sosyal hizmet rolünü bilir. 3) Ulusal ve uluslararası insan hakları bildirgelerini bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Edindiği insan hakları felsefesini sosyal hizmet müdahalelerinde mesleki ve etik açıdan kullanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sosyal hizmet uygulamasında insan hakları felsefesini kullanır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Ders Programının Açıklanması ve Temel Kavramlar
2) Temel Kavramlar ve İnsan Haklarının Tarihçesi
3) Sosyal Hizmetler ve İnsan Hakları
4) Sosyal Hizmetlerin Etik İlkeleri
5) Sosyal Hizmetlerin Etik İlkeleri
6) İnsan Hakları ve Sosyal Adalet
7) Genel Tekrar
8) Uluslararası İnsan Hakları Temel Yasaları
9) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı
10) İncinebilir Gruplarla Sosyal Hizmet
11) İncinebilir Gruplarla Sosyal Hizmet
12) İnsan Haklarına Dayalı Sosyal Hizmet Uygulamaları
13) İnsan Haklarına Dayalı Sosyal Hizmet Uygulamaları
14) Genel Tekrar
Diğer Kaynaklar: 1. Kuçuradi, İoanna (2007). İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
2. İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (2004). Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Evin Yayıncılık, Yayın No:4.
3. Akıllıoğlu, Tekin (1995). İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler. Bilgi Yayınları.
4. Taşğın, Ş., N. (2017). Türkiye'nin Taraf Olduğu İnsan Hakları Sözleşmeleri Bağlamında Sosyal Hizmet Uygulamaları?, Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar (Derleyenler: Neşe Şahin Taşğın, Uğur Tekin, Yasemin Ahi), Nika Yayınevi, Ankara.
5. Ife, J. (2017). İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet. Nika Yayınevi, Ankara.
6. Küçükkaraca, N. (2013). İnsan Hakları, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları Acar, H.; Negiz, N. ve Akman, E. (Ed.) Ankara.
7. Çayır, K. ve Ayan, M. (2018). Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 % 20
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 42
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 2
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize) 7 21
Genel Sınava Hazırlanma 14 42
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 150
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5