SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Lisansüstü program başvuru ölçütleri her akademik yıl ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili enstitü kurulunun onayı ile Üniversite senatosu tarafından belirlenir. Lisansüstü programlara yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuru, kabul, kayıt ve başvuru değerlendirmesi Senatonun belirlediği esaslara göre gerçekleştirilir.