SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tezsiz yüksek lisans programı en az 10 ders ve bitirme projesini almak koşuluyla 70 AKTS ve 30 krediyi tamamlamayı gerektirmektedir.
Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre üç yarıyıldır. Azami süre sonunda kredi yükünü ve bitirme projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için GNO’sunun en az 2,50
olması gerekir. Öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.