SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
1- Tezsiz yüksek lisans programı; 70 AKTS ve 30 krediye denk gelecek
şekilde ve en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, enstitü ana bilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü dersler ile bitirme projesinden oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
2-Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç,
kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
3-Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için 2,50 olması gerekir.
4-Öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla
yükümlüdür.
5-Tezsiz yüksek lisans programı en az iki, en fazla üç yarıyılda tamamlanabilir.
6-Azami süre sonunda kredi yükünü ve bitirme projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
7-Mezuniyet için gerekli kredi ve not ortalaması şartlarını sağlaması ve bitirme projesinin başarılı bulunması durumunda öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.